Публикации
26 ноември 2013

Пактът за почтеност при обществените поръчки: Нов инструмент за превенция и противодействие на корупцията

Настоящият работен документ има за цел да представи обобщение и оценка на резултатите от експерименталното приложение на Пакта за почтеност при обществените поръчки, което бе осъществено със съдействието на три структури от централната държавна администрация и на участниците в избрани процедури за обществени поръчки.

1 октомври 2013

Доклад от независимия граждански мониторинг на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Лот 2 от Автомагистрала „Струма” (Част III)

Доклад от извършена проверка относно изпълнението на Договор за проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“, лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52.

1 октомври 2013

Доклад от независимия граждански мониторинг на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Лот 2 от Автомагистрала „Струма” (Част II)

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършен в периода септември 2012 г. – януари 2013 г. независим граждански мониторинг на втория етап на процедурата по възлагане на обществената поръчка за определяне на Изпълнител за проектиране и строителство на Лот 2 от Автомагистрала „Струма” в Част „Подаване на оферти за участие – разглеждане и оценяване на офертите; методика за оценяване на офертите; класиране на офертите”.

1 октомври 2013

Доклад от независимия граждански мониторинг на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Лот 2 от Автомагистрала „Струма” (Част I)

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършен в периода юни 2012 г. – август 2012 г. независим граждански мониторинг на подготовката и възлагането на обществена поръчка за определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Автомагистрала „Струма” Лот 2 в Част „Предварителен подбор, Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите в обществената поръчка с цел предварителен подбор”.

30 септември 2013

Предварителен доклад от проверка относно изпълнението на Договор BG161PO001-1.1-08-00001-9-016 РД-17-12/08.01.2013 г. с предмет „Извършване на строителни и монтажни работи в дома за медико-социални грижи за деца в гр. Перник” МЗ

Настоящият анализ е изготвен въз основа на проверка на място, извършена на 18 юли 2013 година, като част от мониторинг на последния етап от процеса на възлагане и изпълнение на обществената поръчка за извършване на строителни и монтажни работи в дома за медико-социални грижи за деца в гр. Перник – изпълнението на сключения вече договор за възлагане на обществена поръчка между Министерството на здравеопазването, в качеството му на Възложител, и ДЗЗД „Консорциум Техноком“, в качеството му на Изпълнител на проекта.

1 2 3 4 6

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от