Публикации
28 февруари 2013

Доклад от наблюдението на отваряне на офертите на кандидатите за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Автомагистрала Струма“ ЛОТ 2, Участък Дупница-Благоевград от км 322+000 до км 359+000

В качеството си на независим наблюдател на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Автомагистрала “Струма” Лот 2, участък Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000, Асоциация „Прозрачност без граници” (Transparency International – България) извърши наблюдение на работата на комисията за оценка на офертите на кандидатите за проектиране и строителство на посочения инфраструктурен обект. Наблюдението бе извършено в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и въз основа на споразумение за сътрудничество между Transparency International – България и МРРБ, което е принципал на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура”.
Настоящият доклад отразява констатациите на монитиращия екип, формулирани въз основа на пряко извършеното наблюдение на откритите заседания на комисията. Наблюдението на отварянето на заявленията на кандидатите бе извършено от експертен монитиращ екип на Transparency International – България, включващ специалисти, работещи в сферите на правните, социалните и политическите науки.

15 октомври 2011

Публичност и прозрачност при възлагането и изпълнението на проекти със значим обществен интерес: доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”

Публикацията представя резултатите от независимия граждански мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия”, проведен през 2010 и 2011 г. В нея са представени констатациите, оценките и препоръките на експертния монитиращ екип на Асоциация „Прозрачност без граници” от проследените три основни етапа на процеса: подготовката на документацията по конкурсната процедура; провеждането на конкурсната процедура и сключване на договор; изпълнението на договорените дейности.

5 юли 2010

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект

През 12-те години, в които работи в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ натрупа значителен опит при провеждането на независимо наблюдение на процесите на приватизация, възлагане на обществени поръчки и реализирането на концесионни сделки от стратегическо значение за България. Настоящата методика за мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект е универсална и с успех може да бъде прилагана за осъществяване на обществен мониторинг на изпълнението на инвестиционни проекти от всякакъв вид. Методиката е основана на подхода на международната организация за противодействие на корупцията Transparency International.

23 ноември 2007

Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект „Повишаване на прозрачността чрез застъпничество. Предизвикателства при противодействие на корупцията”. В нея са представени резултатите от правния анализ на българското законодателство в областта на обществените поръчки, резултатите от поредица сравнителни изследвания и анализи по проблема, както и типология нарушенията в областта на обществените поръчки, предизвикващи съмнения за корупция.

15 април 2005

Предоставяне на концесия на автомагистрала “Тракия”: междинен доклад от разследването на Transparency International – България на проблемите, свързани с изграждане на автомагистрала “Тракия” като публично-частно партньорство

В края на 2004 година Transparency International – България започна процедура по мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия” поради особения характер на подготвяната сделка – предоставяне на концесия на този значителен инфраструктурен обект без търг или конкурс. Множеството медийни публикации, сигнали и коментари на експерти, политически лидери и граждани мотивираха Асоциация „Прозрачност без граници” да приложи механизма на независимото гражданско наблюдение. Докладът съдържа обобщения и изводи относно три основни кръга от проблеми, свързани с предоставянето на концесия на автомагистрала “Тракия” посредством схемата на публично-частно партньорство при нейното изграждане. На първо място, това са проблемите, свързани с прозрачността на процедурата. Вторият кръг от анализирани проблеми са проблемите по законосъобразността на процедурите. Третият изследван кръг от проблеми са въпросите, свързани с целесъобразността на подготвяната сделка.

1 4 5 6

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от