Бяла книга

Бялата книга на участниците в Пакт за почтеност при обществените поръчки има за цел да даде публичност на изпълнението на ангажиментите на участниците, които са се присъединили към реализирането на Пакта и дават своя принос за повишаването на прозрачността и отчетността в този процес.

 

Посредством предоставянето на информация на обществото, Бялата книга представлява признание за почтения бизнес и съдейства за установяването на конкурентна бизнес среда в страната. Стремежът е чрез Бялата книга управителните органи и служителите в компаниите, които участват в обществени поръчки, да бъдат стимулирани да се придържат към стандартите на прозрачност, почтеност и етично поведение.

 

С присъединяването си към Пакт за почтеност компаниите имат възможността да покажат, че бизнесът не е равнодушен към проблемите на обществото, които често произтичат от корупционни практики. Показвайки воля за почтено и открито поведение, компаниите се превръщат във флагмани на високи стандарти, като едновременно с това печелят по-високо доверие на своите клиенти, добра репутация и повече възможности за развитие и растеж.

 

Клаузите в Пакта предвиждат заличаване от бялата книга на участниците, които не са спазили ангажиментите, поети с присъединяването към него.

 

Бялата книга и българският модел на Пакт за почтеност са създадени от Асоциация „Прозрачност без граници“ в съответствие с българското законодателство въз основа на редица изследвания, анализи и заимстване на добри практики от чуждестранен опит.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от