Мониторинг
Гражданско наблюдение на обществена поръчка за изграждане на тунел „Железница“, АМ „Струма“
2019
23.10.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви на сайта си началото на строителството на тунел „Железница“. Проверката на Асоциация „Прозрачност без граници“ показа, че издадените разрешения за строеж са съответно – от 26 август 2019 г. за моста на р. Струма и северния портал (обособена позиция 1) и от 16 октомври 2019 г. за самия тунел и пътната отсечка непосредствено след обслужващия тунелен път от южната страна (обособени позиции 2 и 3)

08.05.2019

Възложителят публикува в Профила на купувача текста на сключеното на 18.04.2019 допълнително споразумение с ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ – изпълнителя на обособена позиция № 2. Съгласно анекса с консорциума с водещ партньор „Джи Пи Груп“ АД, срокът за изпълнението на проектантските работи започва да тече от 01 март 2019 г.

18.03.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува договорите за консултантски услуги и строителен надзор и за двете малки пътни отсечки преди и след тунел „Железница“. От северната страна надзорът ще се извършва от ДЗЗД „ТЕС Консулт“, а от южната – от ДЗЗД „Пътконсулт 2000 - Консулт 64“. Всички договори за консултантски услуги са бюджетирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

13.03.2019

Публикуван е договорът за консултантски услуги и строителен надзор при проектирането и строителството на тунел „Железница“ – обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Надзорните функции за съоръжението са възложени на „План Инвест Железница“ ДЗЗД

12.02.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че е сключила договор по обособена позиция № 2 с ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ („ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД). Според публикуваната информация, вторият класиран участник – консорциум от дружества на Главболгарстрой холдинг не е подновил валидността на офертата си

30.01.2019

Правителството попълни състава на управителния съвет на АПИ. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството, богатият административен опит на новите членове може да компенсира липсата на такъв в пътния сектор

28.01.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува в Профила на купувача анекси към сключените през есента 2018 г. договори за изпълнение по обособени позиции 1 и 3. С допълнителните споразумения е отложена датата, от която започва да тече срокът за изготвяне на техническите проекти. Причината е липса на сключени договори за консултантски услуги и упражняване на строителен надзор (в договорите „Инженер“) за съответните обособени позиции. Съгласно договорните условия, при предоставяне на възложителя, техническият проект следва да бъде придружен със становище на Инженера по договора

09.01.2019

Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ подаде оставка заради проблемите с въвеждането на електронните винетки. Преди дни по същата причина беше освободен още един от общо тримата членове на управителния съвет

27.11.2018

От отварянето на офертите по процедурата за тунел „Железница“ изминаха 12 месеца. Съгласно тръжната документация, толкова е и изискването за срок на валидност на подадените оферти

29.10.2018

Публикуван е договорът с ДЗЗД "ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР" (ГБС-Инфраструктурно Строителство АД, Главболгарстрой АД, Главболгарстрой Интернешънъл АД), изпълнител по обособена позиция № 1. Споразумението включва проектиране и строителство на участък от км 366+000 до км 366+720, северно от тунел „Железница“. Срокът за изпълнение е 600 дни, а цената на договора възлиза на 35 982 414 лв. с ДДС

24.10.2018

Върховният административен съд оставя в сила определението на КЗК, с което е допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2 – самият тунел „Железница“. Асоциация „Прозрачност без граници“ ще наблюдава процедурата по подписване на договора

12.10.2018

Джи Пи Груп, водещата компания в консорциума избран за изпълнител на втората обособена позиция – самия тунел, обяви в отворено писмо до медиите, че ще се откаже от сключването на договора за изпълнение. Дружеството реагира в отговор на изказването на премиера, че е възложил на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ да намери начин, да „извади“ фирмата от всички обществени поръчки. Според медийните публикации, компанията мотивира решението си с „реална опасност от неспазване на графика за изпълнение на проекта“ поради проверките, които се водят срещу нея

05.10.2018

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува в профила на купувача договор за изпълнение, сключен с „ПСТ ГРУП“ ЕАД. Компанията следва да изготви технически проект и да изпълни строително-монтажните работи по третата обособена позиция от поръчката – пътен участък с дължина 1,4 км южно от тунел „Железница“. Цената на договора е 22 130 756,88 лева с включен ДДС, а срокът за изпълнение – 660 дни. Към момента няма публична информация относно договорите с другите двама изпълнители

17.09.2018

Комисията за защита на конкуренцията допусна предварително изпълнение на решението за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка по искане на Агенция „Пътна инфраструктура“. Мотивите на възложителя са резюмирани в Определение 1004/ 12.09.2018 г. на КЗК. Пълният текст на документа е достъпен на http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300053364

17.08.2018

Според публикуваната информация в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията, двама от участниците в търга за тунел „Железница“ – Актор АД, Гърция и „Тодини България“ ДЗЗД, обжалват решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ за избор на изпълнители

06.08.2018

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува Решение 108 / 06.08.2018 с класирането на участниците. За изпълнители по обособени позиции са определени участниците както следва:
• по обособена позиция 1: ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР“ („ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ ЕАД)
• по обособена позиция 2: ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ („Джи Пи Груп“ АД, „Глобал кънстръкшън“ ООД и „Виа план“ ЕООД)
• по обособена позиция 3: „ПСТ ГРУП“ ЕАД
Общата сума на офертите на спечелилите участници възлиза на 233 798 012,77 лв. – с около 16 милиона лева по-малко от прегнозните 250 милиона. Решението на възложителя заедно с доклада и протоколите на комисията по оценка са достъпни на интернет сайта на АПИ на адрес: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

05.07.2018

В Агенция „Пътна инфраструктура“ се проведе открито заседание комисията по оценка, която отвори ценовите оферти на участниците. До етапа по оценка на финансовото предложение бяха допуснати само 4 от всички 13 кандидати, подали оферти за обособена позиция 2 (тунелът). За обособени позиции 1 и 3 комисията ще оцени по 5 участници от 8 и 7 съответно. Комисията обяви и получените точки за техническите предложения. Причините, офертите на останалите участници да не бъдат разглеждани, не бяха съобщени

26.06.2018

Министърът на регионалното развитие и благоустройство назначи Светослав Глосов за Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Досегашният председател – Дончо Атанасов остава член на УС на агенцията

19.02.2018

Възложителят публикува в Профила на купувача два протокола от работата на комисията по оценка на офертите – от откритото заседание на 28 ноември 2017 г. и от поредица сесии, проведени в периода 04.12.2017 – 13.02.2018, по време на които е оценено съответствието на участниците с критериите за подбор. Комисията предлага за отстраняване от процедурата четири участника: три от тях, наддавали за обособена позиция 3 (пътна част южно от тунела), и един с оферта за обособена позиция 2 (тунел). Протоколите са достъпни на интернет сайта на АПИ на адрес http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

28.11.2017

Състоя се публично заседание по отворяне на офертите. Предложения за строителство на тунелната част (Обособена позиция 2) са подадени от тринайсет участници, а за подходите – съответно осем (ОП 1) и седем (ОП 3) оферти. Освен от най-големите български пътни строители постъпили оферти има от италиански, испански, турски и гръцки компании. Срокът за работа на комисията по оценка е 12 месеца

17.10.2017

Възложителят Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви нова, трета поред, обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“. Както и при предходния търг, поръчката е разделена на три обособени позиции, като всеки участник може да подаде оферта само по една позиция

16.10.2017

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ подписаха нов Пакт за почтеност, с който се установяват правилата за независимо гражданско наблюдние на предстоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и стротелство на тунел „Железница“

29.09.2017

След проверка от страна на Агенцията по обществени поръчки и публикувано становище в тази връзка, АПИ прекратява процедурата с Решение 105 от 29.09.2017 г.

20.09.2017

АПИ публикува в профила на купувача Решение 101 от 18.09.2017 за изменение. С това решение възложителят прави редица поправки в тръжната документация и отлага срока за подаване на оферти до 6 ноември 2017 г.

01.09.2017

След продължителни преговори „Прозрачност без граници“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ подписаха Пакт за почтеност при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1. тунел „Железница“ с три обособени позиции“

01.09.2017

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява обществената поръчка за тунел „Железница“. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции – самия тунел и подходите към него. Според публикуваната документация, един участник в процедурата може да подаде оферта само за една обособена позиция. Намалени са сроковете за изпълнение като най-дългият е 1060 дни (спрямо 1400 по прекратената процедура). Срокът за подаване на оферти е 19.10.2017 г.

13.06.2017

Съставът на Управителния съвет на АПИ е подновен. Новите членове на УС са инж. Светослав Глосов и инж. Веселин Давидов. Инж. Илиана Захариева е освободено от ръководството на агенцията

19.05.2017

Екипът на „Прозрачност без граници“ проведе срещи с Министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков и ръководството на Управителния орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфрасктруктура“ 2014-2020

05.05.2017

По решение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство инж. Дончо Атанасов остава начело на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

04.05.2017

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков намекна за намеренията си да смени ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" при приемане на поста от служебния министър - Спас Попниколов

18.04.2017

Изтича срокът за обжалване на решението на възложителя за прекратяване на процедурата. Според информацията в публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията постъпили жалби няма

13.04.2017

Среща между независимия наблюдател и ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура": обсъждане на ситуацията около изчезналите документи от оферта на един от участниците, както и плановете на възложителя по подготовката на нова процедура

12.04.2017

Асоциация "Прозрачност без граници" публикува правен анализ на мотивите по т. 1, 2, 4 и 5 от решението на възложителя за прекратяване на търга

10.04.2017

Среща межу екипа на Асоциация "Прозрачност без граници" и ръководството на Камарата на строителите в България: обсъждане на проблемите за бизнеса във връзка с прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка

10.04.2017

Независимият наблюдател отправя към Агенция "Пътна инфраструктура" писмено искане за информация относно обстоятелствата по т. 3 от Решението за прекратяване на търга

06.04.2017

В съвместна пресконференция председателят на АПИ и министърът на регионалното развитие и благоустройство посочват изчезването на част от техническата оферта на един от участниците за основна причина за прекратяването на обществената поръчка. По медийни информации, липсващите документи са част от офертата на КОНСОРЦИУМ "СТРУМА ЛОТ 3.1" с участници - две дружества от групата на Главболгарстрой. От изявление на прокуратурата става ясно, че при претърсване на дома на външния експерт от комисията по оценка са намерени документи - част от проект на предложение на ОБЕДИНЕНИЕ "БГ СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА 2020", с водещ партньор - Станилов ЕООД. Липсващите папки от офертата на консорциума на Главболгарстрой не са намерени

04.04.2017

С Решение № 27 АПИ прекратява обществената поръчка. Мотивите за прекратяването са описани в пет точки, като в т. 3, е лаконично посочено "...липсва част от представено в процедурата техническо предложение, което препятства възможността за неговото оценяване и води до невъзможност за осигуряване на равнопоставеност на участниците в процедурата." Решението е публикувано в профила на купувача в края на деня на 04.04.2017 г.

14.03.2017

Евро Алианс Тунели, която участва в ОБЕДИНЕНИЕ "СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА" се присъединява към Пакта за почтеност

08.03.2017

Възложителят АПИ публикува в профила на купувача два протокола от работата на комисията - от заседания на 16.08.2016г. и 17.02.2017 г. От публикуваните документи става ясно, че на заседанието през февруари комисията разглежда документите за допустимост на участниците (Плик 1). Само двама от участниците са с напълно изрядна документация, а един е отстранен, тъй като не е удължил срока за валидност на офертата си. На участниците е даден срок от 5 дни за отстраняване на пропуските в документацията

21.02.2017

Проведена среща между екипа на Асоциация "Прозрачност без граници" и членовете на Управителния съвет на АПИ: обсъждане на обстоятелствата, довели до забавянето на обществената поръчка и напредъка на етапа по оценка на офертите

17.02.2017

Комисията по оценка на офертите се събира за пръв път от август 2016 г. Протоколът от заседанието е публикуван в Профила на купувача на 08.03.2017 г.

16.02.2017

Със заповед РД-11-118 възложителят заменя външния експерт в състава на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

15.02.2017

Асоциация "Прозрачност без граници" публикува Встъпителен мониторингов доклад, обхващащ етапа на подготовката на процедурата

10.02.2017

Със заповед № РД-02-14-97 служебният Министър на регионалното развитие и благоустройство назначава нов член в състава на Управелния съвет на АПИ

08.02.2017

Във връзка с трагичния инцидент в тунел "Ечемишка", Министърът на регионалното развитие и благоустройството в изявление пред медиите съобщава, че ще поиска оставката на инж. Дончо Атанасов като председател на АПИ и предлага поста да заеме инж. Пирин Пенчев

19.01.2017

Със заповед РД-11-42 възложителят удължава срока на работата на комисията до 10.04.2017 г.

17.01.2017

С писмо изх. № 53-00-339 Агенция "Пътна инфраструктура" моли участниците в процедурата за удължаване срока на валидност на подадените оферти до 10.04.2017 г. Независимият наблюдател не е уведомен за промяната в срока за оценка на офертите

13.12.2016

Проведена среща между Асоциация "Прозрачност без граници" и новия председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура"

01.12.2016

Инж. Дончо Атанасов е назначен за председател на Управителния съвет на АПИ от министъра на регионалното развитие и благоустройство в оставка Лиляна Павлова

21.11.2016

Следвайки оставката на правителството заради загубата на управляващите в президентските избори, председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров също подава оставка

15.11.2016

Изтича срокът за работата на комисията по оценка на офертите. В Профила на купувача на сайта на възложителя няма публикувани протоколи или доклади от работата на комисията

04.11.2016

Среща между екипите на независимият наблюдател и възложителя: верификация на Встъпителен мониторингов доклад относно етапа по подготовката на процедурата

01.11.2016

Асоциация "Прозрачност без граници" публикува Бяла книга на участниците в процедурата, които се присъединиха към Пакт за почтеност

25.10.2016

Подписване на Допълнително споразумение към Пакта за почтеност. Асоциация "Прозрачност без граници" и Агенция "Пътна инфраструктура" взаимно потвърждават ангажиментите си за сътрудничеството в рамките на независимото гражданско наблюдение на обществената поръчка

08.09.2016

"ИНЧ" АД (Италия) се присъединява към Пакта за почтеност

01.09.2016

Асоциация "Прозрачност без граници" отправя покани към участниците в търга за присъединяване към Пакта за почтеност

16.08.2016

Асоциация "Прозрачност без граници" участва в откритото заседание по отваряне на офертите. Подадените предложения за участие в търга са 17. Двама от участниците - "АСТАЛДИ" АД (Италия) и "Д/В АКТОР - АЕР" ДЗЗД (Актор АД (Гърция), Атоменергоремонт АД) се присъединяват към Пакт за почтеност, като депозират заявления за присъединяване заедно с офертите си. Определеният срок за работата на оценителната комисия е 90 дни

11.07.2016

С Решение № 89 Агенция "Пътна инфраструктура" определя нов срок за подаване на оферти - 15.08.2016 г. Отварянето на офертите е насрочено за следващия ден - 16 август 2016 г.

16.05.2016

Изтича едномесечният срок за правоприемството между АПИ и НКСИП. Агенция "Пътна инфраструктура" официално е новият възложител по процедурата

03.05.2016

Върховният административен съд оставя без разглеждане жалбата на "С и Г Груп БГ" поради невнесена държавна такса

15.04.2016

Измененията в Закона за пътищата влизат в сила. Законът определя едномесечен срок за правопримество между НКСИП и новия възложител АПИ

15.04.2016

Върховният административен съд образува производство 4598/2016 по жалба на "С и Г Груп БГ" срещу Решение 163/2016 на Комисията за защита на конкуренцията

07.04.2016

Народното събрание окончателно приема измененията в Закона за пътищата, с които закрива НКСИП. За правоприемник е определена Агенция "Пътна инфраструктура"

16.03.2016

Комисията за защита на конкуренцията не уважава жалбата на "С и Г Груп БГ". Започва да тече 14-дневен срок за обжалване пред Върховния административен съд

09.03.2016

Група народни представители внася в Народното събрание законопроект № 654-01-31 за изменение на Закона за пътищата, който предвижда прекратяване на ДП НКСИП

22.02.2016

Възложителят спира процедурата на основание чл. 120а от Закона за обществени поръчки

19.02.2016

"С и Г Груп БГ" ООД подава жалба до Комисията за защита на конкуренцията срещу редица разяснения по тръжната документация, дадени от възложителя в отговор на запитвания на потенциални участници

26.01.2016

С Решение ОП-29-РШ-004 възложителят повторно удължава срока за подаване на оферти - до 25.02.2016 г.

04.01.2016

Старт на инициативата "Пактове за почтеност - превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС". Асоциация "Прозрачност без граници" започва работата си по мониторинг на подготвителния етап на процедурата

14.12.2015

С Решение ОП-29-РШ-003 възложителят НКСИП удължава срока за подаване на оферти до 15.02.2016 г.

08.12.2015

Агенцията по обществени поръчки излиза с доклад за законосъобразност от процедурата по предварителен контрол на документацията за тунел "Железница"

30.11.2015

С Решение № ОП-29-РШ-002 възложителят открива процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.1 тунел "Железница" и публикува документацията за участие в профила на купувача. Определеният срок за подаване на оферти е 25.01.2016 г.

30.11.2015

Независимият наблюдател Асоциация "Прозрачност без граници" и възложителят Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" сключват Пакт за почтеност. Пактът е открит за присъединяване към представтилете на бизнеса - участниците в търга за тунел "Железница"

22.10.2015

Подписан е Меморандум за разбирателство между Асоциация "Прозрачност без граници" и НКСИП. Стартира подготовката на Пакт за почтеност при обществена поръчка за тунел "Железница"

25.09.2015

Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между НКСИП и Управителния орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

30.01.2015

Ръководството на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" одобрява План-графика за обществени поръчки за 2015 г., в който е включен търгът за тунел "Железница"

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от