Мониторинг
Гражданско наблюдение на обществена поръчка за изграждане на тунел „Железница“, АМ „Струма“
2021
05.12.2021

На 4 и 5 декември 2021 година се проведе изпитване на мостовото съоръжение, изграждано на лот 1 от наблюдаваната обществена поръчка. Изпитването бе извършено от експерти на Института по пътища и мостове, в присъствието на представители на изпълнителя, възложителя, строителния надзор и на експерти на Асоциация „Прозрачност без граници“. Резултатите от изпитването показват високо качество на изпълнението и надеждност на съоръжението.

02.12.2021

На 1 и 2 декември се проведоха месечните срещи по напредъка на строителството на тунел „Железница“.
Във връзка със строителството на лот 3 изпълнителят предостави обобщена информация относно напредъка и основните проблеми за решаване. Изпълнението на дейностите възлиза на 87%. Беше извършен обход на цялото трасе, като представителите на строителния надзор и на възложителя отправиха препоръки относно изпълнението на някои участъци, по-конкретно на канавки и други отводнителни съоръжения. Основен предмет на обсъждане беше свлачището. В тази връзка изпълнителят е депозирал доклад от геоложко проучване на терена и идейни варианти за укрепване, като те са разгледани от експертен съвет на възложителя и са отправени препоръки за тяхното коригиране и детайлизиране. Нестабилният участък обхваща около 300 метра и бе оценено, че през зимата свлачищните процеси ще продължат да се развиват.
Срещата на лот 1 е последната месечна среща по напредъка, тъй като на практика целият обект е завършен, с изключение на оставащите около 60 метра, които попадат в обхвата на свлачището. Към датата на проверката са изпълнени 99% от предвидените работи. Оставащите дейности до 15 декември са свързани с полагане на хоризонталната маркировка, след което ще последва демобилизация и консервация на обекта. Най-големият проблем, който не позволява завършване на обекта, е свлачището, чиято основна част попада в рамките на предходния участък, изпълняван от консорциум с водещ изпълнител „Громахолд“. Коментиран бе проблемът с предложените идейни решения за укрепване на свлачището от „Громахолд“, които са оценени от експертите на АПИ като незадоволителни. В тази връзка работите на наблюдавания лот 1 ще бъдат замразени и ще бъде издаден акт 10. Предвижда се завършването на лот 1 да се изпълни в рамките на 12 дни след укрепването на свлачището.

02.11.2021

На 1 и 2 ноември се проведоха месечните срещи по напредъка на строителството на тунел „Железница“ Срещите се проведоха онлайн поради необходимост от спазване на противоепидемичните мерки във връзка с Ковид-19.
В рамките на срещата за напредъка на лот 1 бе отчетен напредъкът на дейностите. В момента се изпълняват финалните довършителни дейности. Обсъдени бяха въпроси относно комуникационните системи, които се поставят в рамките на този подучастък и продължават в рамките на втория подучастък. В тази връзка изпълнителите информират за установено и работещо сътрудничество с изпълнителите на подучастък 2. Остава нерешен въпросът със свлачището и действията по неговото укрепване. В АПИ е внесен докладът от геоложкото проучване, но все още няма яснота относно мерките по укрепване.
Изпълнителите на лот 2 информираха за напредъка по изпълнението. Поставен бе въпросът за изплащане на непредвидените разходи, като той ще бъде обсъден с ръководството на АПИ.
Изпълнителите на лот 3 също представиха информация относно дейностите, които са извършили в рамките на изминалия месец. Относно укрепването на свлачището все още няма решение за начина, по който да бъдат извършени укрепителните дейности. По тази причина е оценено, че ще бъде необходимо удължаване на срока за завършване на обекта.

06.10.2021

На 5 и 6 октомври екипът на "Прозрачност без граници" посети тунел „Железница“ и участва в месечните срещи за напредъка. В рамките на срещата на лот 3 бе установено, че към този момент са извършени 86% от предвидените дейности. В по-голямата част от трасето е положен биндер. Извършват се работи по изграждане на отводнителната система и по интелигентната пътна система. Във връзка със свлачището бе предоставена информация, че изпълнителят е представил 4 варианта за укрепване на участъка, които са внесени в ЕТИС и предстои да бъдат разгледани. В рамките на срещата бе обсъдена необходимостта от удължаване на срока за завършване на дейностите, както и необходимостта от допълнително финансиране на непредвидената дейност по укрепване на свлачището.
По време на срещата лот 2 бе отчетено ритмично изпълнение на дейностите по изграждане на тунела. Все още остават нерешени въпросите за заплащане на допълнителните разходи за материалите от неръждаема стомана на скарите за осветителните системи и за допълнителните непредвидени дейности по укрепване, извършено в процеса на прокопаване на тунела. Изпълнителите очакват строежа да приключи в срок (март 2022 г.).
Дейностите във връзка с изграждане на лот 1 се изпълняват по график, като към настоящия момент се предприемат действия по поставяне на парапети, полагане на асфалтово покритие. Основният проблем при изпълнението на обекта е свлачищният процес в началния километраж на обекта от км 366+000 до км 366+080, засягащо и предходния участък. Към настоящия момент няма яснота относно срока и изпълнението на укрепване на свлачищния процес.

09.09.2021

На 8 и 9 септември екипът на "Прозрачност без граници" посети тунел „Железница“ и участва в месечните срещи за напредъка. Към началото на есента изпълнителите и на трите подучастъка докладваха напредък на работите от 85%.
- През летните месеци от ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР“ приключиха с изпълнението на връхната конструкция на моста в посока Кулата.
- В тунела е завършена вторичната облицовка в дясната тръба, а до края на септември ще бъде приключена и в лявата. Изпълнителят „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ докладва малко изоставане от графика на дейностите по полагане на вторичната облицовка, но увери, че то не се отразява на напредъка на другите дейности и скоро ще бъде наваксано. Изпълнителите очакват строежа да приключи в срок (март 2022 г.).
- На третия подучастък ПСТ Груп също напредват: приключени са работите по реконструкцията на електропровода; на пътното платно е положен долния пласт на асфалтовото покритие (биндер).
Към момента не са започнати СМР по укрепване на свлачищата нито в северния край на виадукта, нито в километража на подучастък 3

03.06.2021

На срещата по напредъка в четвъртък, за самия тунел – подучастък 2 от наблюдавата от нашия екип обществена поръчка, и през май основните СМР включваха изпълнение на дренажната система, полагане на хидроизолация и вторична облицовка.
Строителите от ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ работят с общо 4 кофражни форми – по две във всяка тунелна тръба, от юг и от север. В дясната тръба вторична облицовка е изпълнена на 81% от дължината, а в лявата на 21%.
Изпълнителите също докладваха напълно готова конструкция на моста над река Сухата река при южния портал на тунела. В дясната тръба е започнал монтажът на кабелните скари за осветлението. От северна страна предстои да започне изграждането на резервоарите, които ще осигуряват противопожарното водоснабдяване на тунела

03.06.2021

ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР“ – изпълнителят на подучастък 1, докладва, че напредват по план. През месец май са избутани още 3 сегмента на дясното платно на мостовото съоръжение. Към деня на посещението на обекта, работниците подготвяха кофража за 15-тия сегмент, а избутването е планирано за 9 юни. До края на месеца мостът ще премине над река Струма. Едновременно се работи по армонасипите на устоите, планира се и работата по обслужващия тунелен път. Общият напредък на извършените СМР достигна 70%.
Основна загриженост остава укрепването на свлачището в северния край на подучастъка. По време на срещата беше отбелязано, че към средата на юни се очаква при възложителя да бъде внесен геоложки доклад с представени варианти за укрепване. Забавянето е обусловено от факта, че свлачището попада едновременно в подучастъка на ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА СЕВЕР“ и в участъка на консорциум ДЗЗД АМ СТРУМА 3.1 – строителя на Лот 3.1 от км 359+000 до км 366+000

02.06.2021

По време на месечната среща на третия подучастък изпълнителят ПСТ Груп отчете приблизително 75% напредък на извършените СМР. Изготвен е геоложкият доклад, в който са предложени няколко варианта за укрепването на свлачището: преоткосиране, укрепване с анкери, полутунел с джоб стена и изграждане на висока подпорна стена. Решението за избор на вариант предстои да бъде взето

13.05.2021

В профила на купувача на Агенция „Пътна инфраструктура“ вече е публикувано четвъртото допълнително споразумение с изпълнителя на обособена позиция 3 – ПСТ Груп. Срокът за завършване се удължава със 188 дни заради реконструкция на въздушен електропоровод, която не е била включена в първоначалното Разрешение за строеж (РС-96/16.10.2019 г.). Така строително-монтажните работи следва да приключат на 19 октомври 2021 г.; цената на договора се запазва непроменена. Пълният текст на анекса е достъпен на http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

12.05.2021

В сряда посетихме и подучастък 1. През април строителите изпълниха още три елемента от дясното платно на моста. Общо готовите сегменти са 12, а за 13-тия бяха излети дъното и стените. Избутването на този сегмент е планирано за следващата седмица. Общият напредък на СМР е 55%

11.05.2021

Във вторник посетихме строителната площадка и участвахме в месечните срещи по напредъка на подучастъци 2 и 3 от наблюдаваната обществена поръчка.

В тунела продължават работите по дренажната система, хидроизолацията, армировката на стените. Напредва се и с вторичната облицовка: в дясната тръба от юг е приключена, а от север са изпъленени 456 м. В лявата тръба – от юг предстои изливането на първата кампада до края на седмицата; от север са изпълнени 180 м. Изпълнителят отчете общо 63,5% изпълнени СМР.

На подучастък 3 екипът ни видя изпълнено озеленяване, в това число биологично укрепване на откосите. Работи се по геоложки доклад с конкретни проектни предложения за укрепване на зоната на свличането

05.04.2021

На 1 и 2 април 2021 г. екипът ни взе участие в месечните срещи по напредъка за тунел „Железница“. Срещите се проведоха он-лайн заради епидемичната обстановка в страната, както и заради случаи на заболели от КОВИД при строителите.
Като цяло изпълнителите докладваха по-слаб, спрямо очаквания от тях, напредък през март. Основната сочена причина са неблагоприятните атмосферни условия. Някои от по-значителните извършени СМР включват:
- на подучастък 1 – три избутани бетонови елемента на дясното платно на моста и готов четвърти, който ще бъде избутан през текущата седмица;
- на подучастък 2 – продължават работите по вторичната облицовка в дясната тунелна тръба; през април се планира започването на вторичната облицовка в лявата тръба, първо от северната страна, а към края на месеца и от южната;
- на подучастък 3 – започнати са допълнителните геоложки проучвания, необходими за оценката на състоянието и предложението за укрепване на свлачището; междувременно, където е възможно, строителите ще работят по ландшафтното оформление

05.03.2021

По време на месечната среща за напредъка през февруари за самия тунел (подучастък 2) изпълнителят отчете пълно прокопаване на двете тунелни тръби. Строителите посочиха, че сбоят беше осъществен по-рано от предвиденото в графика за изпълнение, а разминаването е било с не повече от 1-2 см. Продължава полагането на вторична облицовка в дясната тръба: към края на февруари 2021 г. от северната страна са изпълнени 40 кампади, а от южната – 39 или общо около половината от дължината на тръбата. Общият напредък на изпълнението е 57%

04.03.2021

По време на месечната среща на подучастък 3 – южно от тунела, изпълнителят ПСТ Груп отчете 72% общ напредък на изпълнените СМР. Строителите са изцяло готови със земните работи (изкопи и насипи) по пътния участък. Следващата стъпка е да подготвят пробен участък с асфалтови работи, след което ще пристъпят към цялостно асфалтиране. Заради необходимост от допълнителни работи по укрепване на голям участък със свличаща се скала в непосредствена близост до лявото платно, срокът за завършване ще бъде удължен

04.03.2021

От северната страна на наблюдавания проект – мостът преди тунела (подучастък 1), строителите от ГБС отчетоха 55% общ напредък. По оценка на изпълнителя, февруари би следвало да е последния „по-слаб“ месец, тъй като с идването на пролетта условията за работа се подобряват. Към 4 март 2021 г. изпълнителите отчетоха избутан 6-ти елемент от дясното платно на мостовото съоръжение. Изготвянето на един елемент от началото на подготовката на куфража до избутването отнема около 12 дни

04.03.2021

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува в Профила на купувача новото допълнително споразумение с изпълнителя на обособена позиция 1 на тунел „Железница“. Анексът предвижда удължаване на срока за завършване с 307 дни – до декември 2021 г. Това се налага поради свлачищните процеси в началото на отсечката (при км 366+000). ДЗЗД „Железница – Север“ ще извърши укрепването на склона в рамките на договорната цена. Пълният текст на анекса е достъпен на http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

05.02.2021

Към началото на февруари 2021 г. напредъкът по прокопаването на тунела е както следва:
- лява тръба: от северната страна – 970 м, от южната страна е прокопана изцяло;
- дясна тръба: от северна страна е прокопана изцяло, от южната страна изкопните работи продължават.
Очаква се изкопните работи и в двете тунелни тръби да приключат в рамките на м. февруари 2021 г. Строителите отчетоха 54% общ напредък на строително-монтажните работи

04.02.2021

На 4 февруари екипът ни извърши посещение на терен и участва в месечната среща за напредъка на подучастък 1. Строителите отчетоха готовност на четвъртия елемент от дясното платно на мостовото съоръжение (в посока Кулата). По оценки на изпълнителя, бетоновата конструкция на дясното платно ще бъде готова към края на лятото 2021 г. Очаква се в скоро време да започнат работите по укрепването на свлачището в северния край на моста. АПИ ще удължи срока на договора с ДЗЗД „Железница – Север“ с ново допълнително споразумение

03.02.2021

По време на месечната среща за подучастък 3, пътната част на юг от тунел „Железница“, строителите докладваха за свлачищни процеси, които възможно ще доведат до временно спиране на строителството

08.12.2020

В понеделник екипът ни участва и в месечната среща за напредъка на подучастък 1 – основното съоръжение в тази част е мостът северно от тунела. Изпълнителят отчете приключване на подготвителните работи, необходими за започване на изграждането на дясното платно от моста: завършен е така нареченият „производствен двор“, както и е преместена и подготвена стоманената конструкция на водещия нос. Строителите увериха, че при благоприятни атмосферни условия, ще успеят да направят избутването на първия елемент преди коледно-новогодишните празници

04.12.2020

На месечната среща на втория подучастък – самия тунел, изпълнителите от Джи Пи Груп и Глобал кънстръкшън отчетоха следния напредък:
От северна страна: изкоп и първична облицовка на калота – 808 м в лявата тръба и 784 м в дясната. В дясната тръба усилено се работи по системите, необходими да бъдат изпълнени преди полагането на вторична облицовка, в това число дренажни системи (200 м), хидроизолация (190 м), армировка (160 м). От вторичната облицовка са изпълнени 9 кампади* с обща дължина 108 м.
От южна страна: изкоп и първична облицовка на калота – 890 м в лявата тръба, съответно 810 м в дясната. Аналогично на работите от към северния портал, строителите отчитат изпълнени 340 м дренажни системи, 140 м хидроизолация, 100 м армировка и 7 кампади (84 м) вторична облицовка в дясната тунелна тръба.
Отчетени са и сериозни затруднения, породени от коронавируса: съставът на работниците на обекта е намалял с приблизително 30%, като това включва не само заразените работници, но и контактните. Въпреки затрудненията, строителите твърдят, че работите вървят с изпреварване на графика. Общият напредък на изпълнените СМР възлиза на 47%.
*Дължината на една кампада е 12 м, обусловено от използваните форми за кофраж

02.12.2020

Днес екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ участва в месечната среща за напредъка на третия подучастък – 1,4 км пътна отсечка южно от тунела. Към началото на декември 2020 г. изпълнението на СМР достига 65%, представляващи предимно земни работи – изкопи и насипи, изпълнението на които се очаква скоро да бъде завършено в пълен обем. Строителите от ПСТ Груп отчетоха и напредък в работите в Зона А*: започнато е полагането на битумизиран трошен камък по дясното трасе, като вече са готови 600 м – от км 369+800 до км 370+400. Изпълнителите отчитат добър темп на работа без отклонения от работната програма.
*Горен пласт на пътния насип, част от който е и асфалтовата настилка

20.11.2020

Една година след започване на същинското строителство напредъкът, който отчитат изпълнителите е 36,5% за подучастък 1, 42% за подучастък 2 и 47,92% за подучастък 3. Разплатените средства като дял от стойностите на съответния договор възлизат на 9,82%, 35,18% и 40,81% съответно.
Повече информация относно изпълнението за изминалата година вижте в секция „Новини“.

02.10.2020

През днешното посещение на терен независимия наблюдател регистрира забележителен напредък при изпълнението. Лявото платно на моста при подучастък 1 е пред завършване. По думите на представителите на Главболгарстрой тази част от проекта ще бъде приключена към началото на ноември 2020 г. Едновременно тече подготовката за започване на изграждането на дясното платно

02.10.2020

Напредъкът на самия тунел (подучастък 2) също е значителен. По данни, отчетени от ръководителя на обекта, общата дължина на изкопите е достигнала 1362 м при лявата тръба, съответно 1264 м при дясната. Едновременно се изпълняват полагането на хидроизолация и монтаж на дренажни тръби. Изпълнителят също отчете завършването изкопа на една от двете свързващи автомобилни галерии. Подготвени са кофражните форми за вторичната облицовка. От северната страна вторичната облицовка ще се изпълнява едновременно в двете тръби, а от южната към момента е планирано само в едната. Изпълнителят декларира, че работите вървят с малко изпреварване на работната програма след като графикът е бил преразгледан вследствие на удължаването срока на договора през м. август т.г.

04.09.2020

Според предоставената от Агенция „Пътна инфраструктура“ информация, към началото на септември 2020 г. изкопът на тунела прехвърли половината. Изпълнителят ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ докладва общ напредък по лявата тунелна тръба от 1284 м и 1210 м по дясната. Изкопите се извършват едновременно от южната и от северната страна

14.08.2020

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува поредните изменения на договорите с тримата изпълнители на тунел „Железница“. Сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи са удължени с 60 дни, поради режима на работа по време на извънредното положение. Допълнителните споразумения са достъпни в профила на купувача на АПИ на адрес: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

05.05.2020

Към края на м. март 2020 г. напредъкът по изграждането на тунел „Железница“ е както следва:
- за подучастък 1: готови са вторият и третият сегменти от лявото платно на моста преди северния портал на тунел „Железница“;
- за подучастък 2: изкопните работи за самия тунел продължават паралелно в двете тунелни тръби от северна и южна посоки, като към отчетния период са прокопани по около 600 м. във всяка тръба. Строителите отчитат и започналото пробиване на една от свързващите аварийни тръби;
- за подучастък 3: извършват се основно изкопни работи, като напредъкът е около 50%.
Строителите работят при намален темп на работа в сравнение с планираното, поради предприетите мерки за ограничаване разпространението на короновируса сред работниците на терен.
*Информацията е предоставена от Агенция „Пътна инфраструктура“

06.03.2020

При моста от северната страна на тунела, изпълняван от Главболгарстрой, също регистрихаме напредък: първият елемент от мостовото съоръжение вече може да се наблюдава при преминаване по път Е79. Снимки от наблюдението може да видите на tunnel.report и във фейсбук страницата ни

06.03.2020

Днес посетихме обекта по обособена позиция 2 – тунелът. Строителите отчетоха значителен напредък при изкопните работи: по около 160 м от северната страна и 300 м от южната във всяка от двете тръби. Строителните работи се изпълняват при 24 часов режим на работа. Изпълнителите от Джи Пи Груп също отбелязаха, че са наваксали изоставането от първите месеци на работите и в момента се движат по график

05.02.2020

Продължавайки наблюденията на терен, взехме участие в редовната месечна среща по обособена позиция 1. Изпълнителят Главболгарстрой отчете известно изоставане от графика заради предизвикателствата от прилагането на избрания метод за строителство на мостовото съоръжение и неблагоприятните климатични условия през зимния период. Причините за изоставането са обективни, така че споделяме мнението на възложителя и строителния надзор, че качеството на изпълнението не следва да страда за сметка на бързината

14.01.2020

Взехме участие в месечната среща по позиция 3 (изпълнител ПСТ Груп), както и посетихме мястото на строителството. Прави впечатление, че изкопните работи / разчистването на терена са извършени в непосредствена близост до път Е-79, което може да създаде затруднения за трафика и повишен риск от ПТП.
Към средата на януари прокопаването на тунела от северната страна е в ход – по около 25-30 м и в двете тръби. Джи Пи Груп отчитат, че от южната страна дълбочината е почти 150 м.
Можете да видите нашите наблюдения в снимки и да изпратите Ваши на tunnel.report

04.12.2019

Днешното теренно наблюдение проведохме за позиции 1 и 2. Изпълнителят Главболгарстрой (обос.позиция 1) отчете готовност на конструкцията за хидравличния нос, който ще „издърпва“ бетонните елементи от моста. Подобна технология се прилага за пръв път в България и е интересно инженерно предизвикателство.
Изпълнителят на тунела (обос.позиция 2) също отчете добър темп на напредване, макар и с малко изоставане от графика. За да се гарантира изпълнението в срок, строителите се подготвят да преминат на 24 часов режим на работа

08.11.2019

Екипът на „Прозрачност без граници“ посети строителния обект по обособена позиция 2 – тунелното съоръжение. Домакините от Джи Пи Груп отчетоха напредък по прокопаването на тунела от южна страна: 30 м на лявата тръба и 15 м на дясната. Подготовката за започване на прокопаването от северната страна също е в напреднала фаза.
Снимки от наблюденията ни на място можете да видите на tunnel.report

07.11.2019

Наш представител взе участие в редовната месечна среща между възложителя АПИ, изпълнителя ПСТ Груп и строителния надзор Пътконсулт 2000 - Консулт 64 по обособена позиция 3. Строителите отчетоха, че ще се наложи промяна в първоначалния график за строителните работи, така че той да бъде съобразен със зимните условия

23.10.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви на сайта си началото на строителството на тунел „Железница“. Проверката на Асоциация „Прозрачност без граници“ показа, че издадените разрешения за строеж са съответно – от 26 август 2019 г. за моста на р. Струма и северния портал (обособена позиция 1) и от 16 октомври 2019 г. за самия тунел и пътната отсечка непосредствено след обслужващия тунелен път от южната страна (обособени позиции 2 и 3)

08.05.2019

Възложителят публикува в Профила на купувача текста на сключеното на 18.04.2019 допълнително споразумение с ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ – изпълнителя на обособена позиция № 2. Съгласно анекса с консорциума с водещ партньор „Джи Пи Груп“ АД, срокът за изпълнението на проектантските работи започва да тече от 01 март 2019 г.

18.03.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува договорите за консултантски услуги и строителен надзор и за двете малки пътни отсечки преди и след тунел „Железница“. От северната страна надзорът ще се извършва от ДЗЗД „ТЕС Консулт“, а от южната – от ДЗЗД „Пътконсулт 2000 - Консулт 64“. Всички договори за консултантски услуги са бюджетирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

13.03.2019

Публикуван е договорът за консултантски услуги и строителен надзор при проектирането и строителството на тунел „Железница“ – обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Надзорните функции за съоръжението са възложени на „План Инвест Железница“ ДЗЗД

12.02.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви, че е сключила договор по обособена позиция № 2 с ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ („ДЖИ ПИ ГРУП“ АД, „ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН“ ООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД). Според публикуваната информация, вторият класиран участник – консорциум от дружества на Главболгарстрой холдинг не е подновил валидността на офертата си

30.01.2019

Правителството попълни състава на управителния съвет на АПИ. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството, богатият административен опит на новите членове може да компенсира липсата на такъв в пътния сектор

28.01.2019

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува в Профила на купувача анекси към сключените през есента 2018 г. договори за изпълнение по обособени позиции 1 и 3. С допълнителните споразумения е отложена датата, от която започва да тече срокът за изготвяне на техническите проекти. Причината е липса на сключени договори за консултантски услуги и упражняване на строителен надзор (в договорите „Инженер“) за съответните обособени позиции. Съгласно договорните условия, при предоставяне на възложителя, техническият проект следва да бъде придружен със становище на Инженера по договора

09.01.2019

Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ подаде оставка заради проблемите с въвеждането на електронните винетки. Преди дни по същата причина беше освободен още един от общо тримата членове на управителния съвет

27.11.2018

От отварянето на офертите по процедурата за тунел „Железница“ изминаха 12 месеца. Съгласно тръжната документация, толкова е и изискването за срок на валидност на подадените оферти

29.10.2018

Публикуван е договорът с ДЗЗД "ЖЕЛЕЗНИЦА-СЕВЕР" (ГБС-Инфраструктурно Строителство АД, Главболгарстрой АД, Главболгарстрой Интернешънъл АД), изпълнител по обособена позиция № 1. Споразумението включва проектиране и строителство на участък от км 366+000 до км 366+720, северно от тунел „Железница“. Срокът за изпълнение е 600 дни, а цената на договора възлиза на 35 982 414 лв. с ДДС

24.10.2018

Върховният административен съд оставя в сила определението на КЗК, с което е допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2 – самият тунел „Железница“. Асоциация „Прозрачност без граници“ ще наблюдава процедурата по подписване на договора

12.10.2018

Джи Пи Груп, водещата компания в консорциума избран за изпълнител на втората обособена позиция – самия тунел, обяви в отворено писмо до медиите, че ще се откаже от сключването на договора за изпълнение. Дружеството реагира в отговор на изказването на премиера, че е възложил на ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ да намери начин, да „извади“ фирмата от всички обществени поръчки. Според медийните публикации, компанията мотивира решението си с „реална опасност от неспазване на графика за изпълнение на проекта“ поради проверките, които се водят срещу нея

05.10.2018

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува в профила на купувача договор за изпълнение, сключен с „ПСТ ГРУП“ ЕАД. Компанията следва да изготви технически проект и да изпълни строително-монтажните работи по третата обособена позиция от поръчката – пътен участък с дължина 1,4 км южно от тунел „Железница“. Цената на договора е 22 130 756,88 лева с включен ДДС, а срокът за изпълнение – 660 дни. Към момента няма публична информация относно договорите с другите двама изпълнители

17.09.2018

Комисията за защита на конкуренцията допусна предварително изпълнение на решението за класиране и избор на изпълнител на обществената поръчка по искане на Агенция „Пътна инфраструктура“. Мотивите на възложителя са резюмирани в Определение 1004/ 12.09.2018 г. на КЗК. Пълният текст на документа е достъпен на http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300053364

17.08.2018

Според публикуваната информация в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията, двама от участниците в търга за тунел „Железница“ – Актор АД, Гърция и „Тодини България“ ДЗЗД, обжалват решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ за избор на изпълнители

06.08.2018

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува Решение 108 / 06.08.2018 с класирането на участниците. За изпълнители по обособени позиции са определени участниците както следва:
• по обособена позиция 1: ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА – СЕВЕР“ („ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ ЕАД)
• по обособена позиция 2: ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018“ („Джи Пи Груп“ АД, „Глобал кънстръкшън“ ООД и „Виа план“ ЕООД)
• по обособена позиция 3: „ПСТ ГРУП“ ЕАД
Общата сума на офертите на спечелилите участници възлиза на 233 798 012,77 лв. – с около 16 милиона лева по-малко от прегнозните 250 милиона. Решението на възложителя заедно с доклада и протоколите на комисията по оценка са достъпни на интернет сайта на АПИ на адрес: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

05.07.2018

В Агенция „Пътна инфраструктура“ се проведе открито заседание комисията по оценка, която отвори ценовите оферти на участниците. До етапа по оценка на финансовото предложение бяха допуснати само 4 от всички 13 кандидати, подали оферти за обособена позиция 2 (тунелът). За обособени позиции 1 и 3 комисията ще оцени по 5 участници от 8 и 7 съответно. Комисията обяви и получените точки за техническите предложения. Причините, офертите на останалите участници да не бъдат разглеждани, не бяха съобщени

26.06.2018

Министърът на регионалното развитие и благоустройство назначи Светослав Глосов за Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Досегашният председател – Дончо Атанасов остава член на УС на агенцията

19.02.2018

Възложителят публикува в Профила на купувача два протокола от работата на комисията по оценка на офертите – от откритото заседание на 28 ноември 2017 г. и от поредица сесии, проведени в периода 04.12.2017 – 13.02.2018, по време на които е оценено съответствието на участниците с критериите за подбор. Комисията предлага за отстраняване от процедурата четири участника: три от тях, наддавали за обособена позиция 3 (пътна част южно от тунела), и един с оферта за обособена позиция 2 (тунел). Протоколите са достъпни на интернет сайта на АПИ на адрес http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=972

28.11.2017

Състоя се публично заседание по отворяне на офертите. Предложения за строителство на тунелната част (Обособена позиция 2) са подадени от тринайсет участници, а за подходите – съответно осем (ОП 1) и седем (ОП 3) оферти. Освен от най-големите български пътни строители постъпили оферти има от италиански, испански, турски и гръцки компании. Срокът за работа на комисията по оценка е 12 месеца

17.10.2017

Възложителят Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви нова, трета поред, обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“. Както и при предходния търг, поръчката е разделена на три обособени позиции, като всеки участник може да подаде оферта само по една позиция

16.10.2017

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ подписаха нов Пакт за почтеност, с който се установяват правилата за независимо гражданско наблюдние на предстоящата процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и стротелство на тунел „Железница“

29.09.2017

След проверка от страна на Агенцията по обществени поръчки и публикувано становище в тази връзка, АПИ прекратява процедурата с Решение 105 от 29.09.2017 г.

20.09.2017

АПИ публикува в профила на купувача Решение 101 от 18.09.2017 за изменение. С това решение възложителят прави редица поправки в тръжната документация и отлага срока за подаване на оферти до 6 ноември 2017 г.

01.09.2017

След продължителни преговори „Прозрачност без граници“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ подписаха Пакт за почтеност при процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1. тунел „Железница“ с три обособени позиции“

01.09.2017

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява обществената поръчка за тунел „Железница“. Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции – самия тунел и подходите към него. Според публикуваната документация, един участник в процедурата може да подаде оферта само за една обособена позиция. Намалени са сроковете за изпълнение като най-дългият е 1060 дни (спрямо 1400 по прекратената процедура). Срокът за подаване на оферти е 19.10.2017 г.

13.06.2017

Съставът на Управителния съвет на АПИ е подновен. Новите членове на УС са инж. Светослав Глосов и инж. Веселин Давидов. Инж. Илиана Захариева е освободена от ръководството на агенцията

19.05.2017

Екипът на „Прозрачност без граници“ проведе срещи с Министъра на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков и ръководството на Управителния орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфрасктруктура“ 2014-2020

05.05.2017

По решение на Министъра на регионалното развитие и благоустройство инж. Дончо Атанасов остава начело на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

04.05.2017

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков намекна за намеренията си да смени ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" при приемане на поста от служебния министър - Спас Попниколов

18.04.2017

Изтича срокът за обжалване на решението на възложителя за прекратяване на процедурата. Според информацията в публичния регистър на Комисията за защита на конкуренцията постъпили жалби няма

13.04.2017

Среща между независимия наблюдател и ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура": обсъждане на ситуацията около изчезналите документи от оферта на един от участниците, както и плановете на възложителя по подготовката на нова процедура

12.04.2017

Асоциация "Прозрачност без граници" публикува правен анализ на мотивите по т. 1, 2, 4 и 5 от решението на възложителя за прекратяване на търга

10.04.2017

Среща межу екипа на Асоциация "Прозрачност без граници" и ръководството на Камарата на строителите в България: обсъждане на проблемите за бизнеса във връзка с прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка

10.04.2017

Независимият наблюдател отправя към Агенция "Пътна инфраструктура" писмено искане за информация относно обстоятелствата по т. 3 от Решението за прекратяване на търга

06.04.2017

В съвместна пресконференция председателят на АПИ и министърът на регионалното развитие и благоустройство посочват изчезването на част от техническата оферта на един от участниците за основна причина за прекратяването на обществената поръчка. По медийни информации, липсващите документи са част от офертата на КОНСОРЦИУМ "СТРУМА ЛОТ 3.1" с участници - две дружества от групата на Главболгарстрой. От изявление на прокуратурата става ясно, че при претърсване на дома на външния експерт от комисията по оценка са намерени документи - част от проект на предложение на ОБЕДИНЕНИЕ "БГ СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА 2020", с водещ партньор - Станилов ЕООД. Липсващите папки от офертата на консорциума на Главболгарстрой не са намерени

04.04.2017

С Решение № 27 АПИ прекратява обществената поръчка. Мотивите за прекратяването са описани в пет точки, като в т. 3, е лаконично посочено "...липсва част от представено в процедурата техническо предложение, което препятства възможността за неговото оценяване и води до невъзможност за осигуряване на равнопоставеност на участниците в процедурата." Решението е публикувано в профила на купувача в края на деня на 04.04.2017 г.

14.03.2017

Евро Алианс Тунели, която участва в ОБЕДИНЕНИЕ "СТРУМА ЖЕЛЕЗНИЦА" се присъединява към Пакта за почтеност

08.03.2017

Възложителят АПИ публикува в профила на купувача два протокола от работата на комисията - от заседания на 16.08.2016г. и 17.02.2017 г. От публикуваните документи става ясно, че на заседанието през февруари комисията разглежда документите за допустимост на участниците (Плик 1). Само двама от участниците са с напълно изрядна документация, а един е отстранен, тъй като не е удължил срока за валидност на офертата си. На участниците е даден срок от 5 дни за отстраняване на пропуските в документацията

21.02.2017

Проведена среща между екипа на Асоциация "Прозрачност без граници" и членовете на Управителния съвет на АПИ: обсъждане на обстоятелствата, довели до забавянето на обществената поръчка и напредъка на етапа по оценка на офертите

17.02.2017

Комисията по оценка на офертите се събира за пръв път от август 2016 г. Протоколът от заседанието е публикуван в Профила на купувача на 08.03.2017 г.

16.02.2017

Със заповед РД-11-118 възложителят заменя външния експерт в състава на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

15.02.2017

Асоциация "Прозрачност без граници" публикува Встъпителен мониторингов доклад, обхващащ етапа на подготовката на процедурата

10.02.2017

Със заповед № РД-02-14-97 служебният Министър на регионалното развитие и благоустройство назначава нов член в състава на Управелния съвет на АПИ

08.02.2017

Във връзка с трагичния инцидент в тунел "Ечемишка", Министърът на регионалното развитие и благоустройството в изявление пред медиите съобщава, че ще поиска оставката на инж. Дончо Атанасов като председател на АПИ и предлага поста да заеме инж. Пирин Пенчев

19.01.2017

Със заповед РД-11-42 възложителят удължава срока на работата на комисията до 10.04.2017 г.

17.01.2017

С писмо изх. № 53-00-339 Агенция "Пътна инфраструктура" моли участниците в процедурата за удължаване срока на валидност на подадените оферти до 10.04.2017 г. Независимият наблюдател не е уведомен за промяната в срока за оценка на офертите

13.12.2016

Проведена среща между Асоциация "Прозрачност без граници" и новия председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура"

01.12.2016

Инж. Дончо Атанасов е назначен за председател на Управителния съвет на АПИ от министъра на регионалното развитие и благоустройство в оставка Лиляна Павлова

21.11.2016

Следвайки оставката на правителството заради загубата на управляващите в президентските избори, председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров също подава оставка

15.11.2016

Изтича срокът за работата на комисията по оценка на офертите. В Профила на купувача на сайта на възложителя няма публикувани протоколи или доклади от работата на комисията

04.11.2016

Среща между екипите на независимият наблюдател и възложителя: верификация на Встъпителен мониторингов доклад относно етапа по подготовката на процедурата

01.11.2016

Асоциация "Прозрачност без граници" публикува Бяла книга на участниците в процедурата, които се присъединиха към Пакт за почтеност

25.10.2016

Подписване на Допълнително споразумение към Пакта за почтеност. Асоциация "Прозрачност без граници" и Агенция "Пътна инфраструктура" взаимно потвърждават ангажиментите си за сътрудничеството в рамките на независимото гражданско наблюдение на обществената поръчка

08.09.2016

"ИНЧ" АД (Италия) се присъединява към Пакта за почтеност

01.09.2016

Асоциация "Прозрачност без граници" отправя покани към участниците в търга за присъединяване към Пакта за почтеност

16.08.2016

Асоциация "Прозрачност без граници" участва в откритото заседание по отваряне на офертите. Подадените предложения за участие в търга са 17. Двама от участниците - "АСТАЛДИ" АД (Италия) и "Д/В АКТОР - АЕР" ДЗЗД (Актор АД (Гърция), Атоменергоремонт АД) се присъединяват към Пакт за почтеност, като депозират заявления за присъединяване заедно с офертите си. Определеният срок за работата на оценителната комисия е 90 дни

11.07.2016

С Решение № 89 Агенция "Пътна инфраструктура" определя нов срок за подаване на оферти - 15.08.2016 г. Отварянето на офертите е насрочено за следващия ден - 16 август 2016 г.

16.05.2016

Изтича едномесечният срок за правоприемството между АПИ и НКСИП. Агенция "Пътна инфраструктура" официално е новият възложител по процедурата

03.05.2016

Върховният административен съд оставя без разглеждане жалбата на "С и Г Груп БГ" поради невнесена държавна такса

15.04.2016

Измененията в Закона за пътищата влизат в сила. Законът определя едномесечен срок за правопримество между НКСИП и новия възложител АПИ

15.04.2016

Върховният административен съд образува производство 4598/2016 по жалба на "С и Г Груп БГ" срещу Решение 163/2016 на Комисията за защита на конкуренцията

07.04.2016

Народното събрание окончателно приема измененията в Закона за пътищата, с които закрива НКСИП. За правоприемник е определена Агенция "Пътна инфраструктура"

16.03.2016

Комисията за защита на конкуренцията не уважава жалбата на "С и Г Груп БГ". Започва да тече 14-дневен срок за обжалване пред Върховния административен съд

09.03.2016

Група народни представители внася в Народното събрание законопроект № 654-01-31 за изменение на Закона за пътищата, който предвижда прекратяване на ДП НКСИП

22.02.2016

Възложителят спира процедурата на основание чл. 120а от Закона за обществени поръчки

19.02.2016

"С и Г Груп БГ" ООД подава жалба до Комисията за защита на конкуренцията срещу редица разяснения по тръжната документация, дадени от възложителя в отговор на запитвания на потенциални участници

26.01.2016

С Решение ОП-29-РШ-004 възложителят повторно удължава срока за подаване на оферти - до 25.02.2016 г.

04.01.2016

Старт на инициативата "Пактове за почтеност - превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС". Асоциация "Прозрачност без граници" започва работата си по мониторинг на подготвителния етап на процедурата

14.12.2015

С Решение ОП-29-РШ-003 възложителят НКСИП удължава срока за подаване на оферти до 15.02.2016 г.

08.12.2015

Агенцията по обществени поръчки излиза с доклад за законосъобразност от процедурата по предварителен контрол на документацията за тунел "Железница"

30.11.2015

С Решение № ОП-29-РШ-002 възложителят открива процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.1 тунел "Железница" и публикува документацията за участие в профила на купувача. Определеният срок за подаване на оферти е 25.01.2016 г.

30.11.2015

Независимият наблюдател Асоциация "Прозрачност без граници" и възложителят Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" сключват Пакт за почтеност. Пактът е открит за присъединяване към представтилете на бизнеса - участниците в търга за тунел "Железница"

22.10.2015

Подписан е Меморандум за разбирателство между Асоциация "Прозрачност без граници" и НКСИП. Стартира подготовката на Пакт за почтеност при обществена поръчка за тунел "Железница"

25.09.2015

Подписан е Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между НКСИП и Управителния орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

30.01.2015

Ръководството на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" одобрява План-графика за обществени поръчки за 2015 г., в който е включен търгът за тунел "Железница"

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от