Нашите инициативи

От 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници“ започна поредната инициатива за независимо гражданско наблюдение на обществена поръчка със стратегическо значение – проектиране и строителство на тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“ с възложител Национална компания „Стратегичести инфраструктурни проекти“ (НКСИП).

 

Инициативата е част от четиригодишен* международен проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита на фондовете на ЕС“, който се финансира от Европейската комисия. Проектът се осъществява в 11 държави-членки на Европейския съюз с координатор Transparency International Secretariat.

 

Основната цел на инициативата е да проучи и популяризира прилагането на Пактове за почтеност при обществени поръчки в Европейския съюз с оглед предотвратяване на измами и корупция при разходването на средствата от европейските фондове. Пактовете за почтеност служат като инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността, за повишаване на доверието в институциите. Те допринасят за добрата репутация на възложителите и спомагат за повишаването на конкуренцията чрез подобряване на процедурите за провеждане на обществени поръчки.

 

Сред специфичните цели на проекта са:

  • да допринесе към почтеността и отчетността в 17 избрани обществени поръчки съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз;
  • да осигури прозрачност и достъп до информация при провеждането на обществените поръчки;
  • да направи оценка на прилагането на Пактовете за почтеност като формулира поуки, добри практики и препоръки за по-широко разпространение на този инструмент.

Тунел „Железница“ обхваща пътна отсечка от приблизително 4.5 км, попадаща в обхвата на Лот 3.1 от автомагистрала „Струма“. Определеният срок за изпълнение на договора, включващ проектиране и строителство, е 1400 дни с прогнозна стойност от 250 000 000 лева. Проектът се реализира с финансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

 

В рамките на инициативата Асоциация „Прозрачност без граници“ и НКСИП подписаха Меморандум за разбирателство, с който поставиха начало на подготовката на прилагането на Пакт за почтеност при провеждане на обществената поръчка за тунел „Железница“.

 

С промените в Закона за пътищата от април 2016 г. държавно предприятие „Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ е закрито, а за негов правоприемник е определена Агенция „Пътна инфраструктура“. С подписването на Допълнително споразумение АПИ официално се присъедини към Пакта за почтеност като Възложител.

 

Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе независимо гражданско наблюдение на всички процедури за тунел „Железница“ от 2015 г. до сега. Вижте мониторинговите доклади от наблюдението на страница Публикации.

 

Мониторингът на обществената поръчка, открита от Агенция „Пътна инфраструктура“ с решение № 115/17.10.2017 г., ще обхване всички етапи на процедурата – подготовката на документацията и обяването, оценката на офертите и избор на изпълнители, подписването на договорите и изпълнението на възложените работи.

 

От края на 2019 г. започна същинското строителство на тунел „Железница“. Можете да проследите наблюденията на нашия екип в секции Мониторинг и Tunnel.Report.

 

* През 2019 г. Генерална дирекция Регионална и селищна политика към Европейската комисия (DG REGIO) взе решение за продължаване на финансирането на инициативата. Асоциация „Прозрачност без граници“ ще продължи наблюдението до окончателното изграждане на тунела и отсечките непосредствено преди и след него.

 

Доклад за дейността (01.01.2017 – 30.06.2017)

 

Доклад за дейността (01.07.2017 – 31.12.2017)

 

Доклад за дейността (01.01.2018 – 30.06.2018)

 

Доклад за дейността (01.07.2018 – 31.12.2018)

 

Доклад за дейността (01.01.2019 – 30.06.2019)

 

Доклад за дейността (01.07.2019 – 31.12.2019)

 

Доклад за дейността (01.01.2020 – 30.06.2020)

 

Доклад за дейността (01.07.2020 – 31.12.2020)

 

Доклад за дейността (01.01.2021 – 30.06.2021)

Проектът „Повишаване на почтеността чрез застъпничество: противодействие на корупцията при обществените поръчки” е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“, която се осъществи в периода 2011 – 2014 години. Проектът е финансиран от Инициативата за почтеност на Световната банка и Сименс. Целите на Инициативата за почтеност е да подкрепя организации в различни страни по света, които се борят срещу корупцията и измамите чрез общи действия, обучение и образование.

 

Проектът на българското представителство на Transparency International е насочен към противодействие на корупцията в сферата на обществените поръчки в България и е фокусиран върху приложението на един иновативен антикорупционен инструмент – Пакт за почтеност.

 

Основната цел на инициативата е да повиши стандартите за почтеност и прозрачност при изпълнението на договори от значим обществен интерес чрез промяна на политиката в страната в тази сфера. С осъществяването й Асоциация „Прозрачност без граници” си постави за цел да съдейства за:

  • създаването на условия за изграждане на последователна антикорупционна политика на българското правителство;
  • повишаване на възможността за участие на компании от частния сектор в антикорупционни инициативи;
  • изработване на планове за мониторинг от страна на гражданското общество върху ефекта от въвеждането на антикорупционните мерки;
  • фокусиране на обществено внимание към проблема и консолидиране на обществена подкрепа за подобен род инициативи.

През 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници” разработи български модел на Пакт за почтеност, който е съобразен с изискванията на българското законодателство. В периода 2012 – 2014 години Пактът за почтеност бе пилотно приложен в редица обществени поръчки с различна големина, бюджет и възложители.

 

Като резултат от оценката на ефектите от пилотното приложение на Пакт за почтеност в България Асоциация „Прозрачност без граници“ изработи и публикува наръчник с индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки.

 

Принос на националния български модел на Пакт за почтеност е създаването на Бяла книга, която осигурява публичност на действията на възложители и участници в обществени поръчки. Чрез поддържането на Бяла книга Асоциация „прозрачност без граници“ цели поощряването на страните по Пакта, които са заявили и изпълняват ангажиментите си за осигуряване на публичност и прозрачност на своята дейност.

 

Като резултат от реализираното гражданско наблюдение на обществените поръчки екипът на българското представителство на Transparency International публикува редица мониторингови доклади. Методологията за наблюдението предвижда изработването на междинни доклади за всеки етап от поръчката (подготовка на документацията, провеждане на конкурсната процедура и избор на изпълнител и изпълнение на възложения договор) и финален доклад.

 

Резултатите от дейностите по проекта бяха представени в рамките на поредица от обучителни семинари за представители на бизнеса, публичната администрация, гражданското общество и медиите.

 

Вижте още:

 

Финален доклад от наблюдението на обществена поръчка „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: автомагистрала „Струма”, лот 2, участък „Дупница-Благоевград” от км 322+000 до км 359+000” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Финален доклад от наблюдението на обществена поръчка „Извършване на строително-монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца” с възложител Министерство на здравеопазването.

 

Финален доклад от наблюдението на обществена поръчка „Избор на консултант по проектно управление” с възложител Министерство на труда и социалната политика.

 

Финален доклад от наблюдението на обществена поръчка „Избор на консултант по европейска хармонизация” с възложител Министерство на труда и социалната политика.

 

Финален доклад от наблюдението на обществена поръчка „Избор на консултант по информационни технологии” с възложител Министерство на труда и социалната политика.

 

Междинните мониторингови доклади са достъпни в секция Публикации.

В рамките на тази инициатива Асоциация „Прозрачност без граници“ осъществи мониторинг на процедурата по избор на изпълнители на Лот 2, Лот 3 и Лот 4 на автомагистрала „Тракия“, както и на изпълнението на сключените договори за строителството им. Автомагистрала „Тракия”, която представлява част от два трансевропейски транспортни коридора – коридор № 8 и коридор № 9,  е един от най-значимите инфраструктурни проекти в България през последните години.

 

Основната цел на проекта беше да съдейства за намаляване на риска от злоупотреби с публични средства и накърняване на обществения интерес чрез установяването на стандарти за публичност и прозрачност при възлагането и осъществяването на сделки със значим обществен интерес в България. Във фокуса на инициативата бе разработването на ефективен подход за обществен контрол и гражданско участие в процедури свързани с разходване на публични средства.

 

Един от значимите резултати от проекта е разработването на Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект. Методиката за мониторинг бе апробирана при наблюдението на процедурата по избор на строител на автомагистрала „Тракия”. Методиката предоставя широк спектър от инструменти за наблюдение, които могат да се използват не само от неправителственния сектор, но също така и от медии. Посредством това е създадена среда и са осигурени предпоставки за мултиплициране на положителните ефекти от инициативата в бъдеща перспектива.

 

Наблюдението се осъществи на базата на споразумение за сътрудничество с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, сключено на 6 октомври 2009 година. Въз основа на това споразумение и подписаният в началото на 2010 г. Договор за наблюдение,  регламентиращ  конкретните  права  и  ангажименти  на  двете  страни, Асоциация „Прозрачност без граници” официално получи статут на независим наблюдател.

 

В това си качество и в съответствие с методологията за мониторинг, експертите на TI-България получиха достъп до проекта на тръжната документация. Това следва да се отбележи като едно от сериозните постижения на екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ – за първи път гражданска организация е допусната до този етап от процеса на осъществяване на толкова важна сделка.

 

Във връзка с наблюдението на строителството на участъци от автомагистрала „Тракия“ беше създадена гражданска коалиция за мониторинг на местно ниво. Четири с местни неправителствени организации, работещи в района на строителство на автомагистрала „Тракия” – от Стара Загора, Нова Загора и Сливен партнираха на Асоциацията при наблюдението на място.

 

Резултите от проекта заедно с експертни препоръки и предложения за усъвършенстване на процеса по подготовка и изпълнение на процедури за обществени поръчки са обобщени в Доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”.

 

Инициативата на Асоциация „Прозрачност без граници” се осъществи в периода ноември 2009 – февруари 2011 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Тя е продължение на дългогодишните усилия на организацията за повишаване на прозрачността и ефективността при разходване на публични средства.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от