Публикации
27 август 2021

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап IV Изпълнение на обществената поръчка

В поредния междинен мониторингов доклад екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ отразява изводите и констатациите си от наблюдението на тунел „Железница“ в периода юли 2020 г. – март 2021 г. Разгледани са и анексите за изменение на договорите със строителите, сключени в същия период.

7 юни 2021

Защита на инвестициите на Съюза чрез Пактове за почтеност: ръководство за взимащите решения

Наръчникът е предназначен за ръководителите на Управляващите органи, администрацията и всички други служители, които са ангажирани в процеса по разработване на оперативните програми. Той представя ползите от инструмента Пактове за почтеност, както и условията и последиците за неговото адекватно прилагане.

21 декември 2020

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап IV Изпълнение на обществената поръчка: изменения в договорните споразумения

Фокусът на настоящата публикация е върху измененията на договорите за трите обособени позиции от 28.02.2020 г., които поставят редица немаловажни въпроси, свързани с възлагането и изпълнението на проекта.

21 декември 2020

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап IV Изпълнение на обществената поръчка: проектиране и първи етапи от строителството

В този доклад са отразени констатациите на независимия наблюдател в етапа на проектиране и началния етап от строителството: от края на октомври 2019 г. – до юни 2020 г. Екипът откроява редица рискове, които се потвърждават в последващите фази от строителния процес.

7 октомври 2019

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап III Сключване на договори за изпълнение на обществената поръчка

Този доклад предлага поглед към събитията в периода септември 2018 г. – февруари 2019 г., съпътстващи процедурите по сключване на договорите за изпълнение по трите обособени позиции от третия търг за тунел „Железница“. Публикацията представя и обобщени изводи на независимия наблюдател от мониторинга на възлагането на трите обществени поръчки за обекта.

1 2 8

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от