Публикации
7 октомври 2019

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап III Сключване на договори за изпълнение на обществената поръчка

Този доклад предлага поглед към събитията в периода септември 2018 г. – февруари 2019 г., съпътстващи процедурите по сключване на договорите за изпълнение по трите обособени позиции от третия търг за тунел „Железница“. Публикацията представя и обобщени изводи на независимия наблюдател от мониторинга на възлагането на трите обществени поръчки за обекта.

18 септември 2019

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап I Подготовка на процедурата. Етап II Разглеждане и оценка на офертите. Избор на изпълнители

Публикацията представя констатациите и изводите на Асоциация „Прозрачност без граници“ от наблюдението на третия търг за проектиране и строителство на тунел „Железница“. Анализът обхващата етапите по подготовка на документацията за обществената поръчка и оценката на постъпилите оферти.

13 юни 2018

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 92 от 01.09.2017 г. (прекратена)

Публикацията представя изводите на Асоциация „Прозрачност без граници“ от наблюдението на втората процедура за проектиране и строителство на тунел „Железница“. Анализът предлага поглед в сравнителен аспект към подхода на възложителя за организиране на търга спрямо първата обществена поръчка за този обект.

27 март 2018

Доклад от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ лот 3.1 тунел „Железница“. Етап II (допълнен)

Вследствие на проведените допълнителни разговори с възложителя АПИ, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ допълни окончателния доклад от наблюдението на първата процедура за тунел „Железница“, която беше прекратена през април 2017 г.

29 януари 2018

Доклад от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“. Етап II

Предмет на настоящия доклад е изходът на първата процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”Лот 3.1 Тунел „Железница“, прекратена през април 2017 г. Докладът включва констатациите на Асоциация „Прозрачност без граници” относно етапа по оценка на офертите и разширен анализ на мотивите за прекратяване на търга

1 2 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от