Публикации
28 февруари 2024

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ И ЗНАЧЕНИЕТО НА ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ – ФИНАЛЕН ДОКЛАД ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО

Настоящият доклад представя обобщени изводи от наблюдението, осъществено в рамките на 8-годишния период на проектиране, строителство и пускане в експлоатация на тунел „Железница“. Анализът отразява ангажимента на Асоциация „Прозрачност без граници“ да осигури публичност на действията на участниците в този процес и да съдейства за подобряване на работата на институциите при възлагане на обществени поръчки.

 

Частта от настоящия доклад относно допълнителните дейности, свързани с укрепването на свлачищата до разглеждания инфраструктурен обект, е разработена въз основа на значително по-малко данни, предвид обстоятелството, че за наблюдението на тези дейности не е използван Пакт за почтеност.

13 януари 2022

Обобщаващ мониторингов доклад за дейността по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

Този обобщаващ доклад предлага поглед към събитията в периода ноември 2015 г. – септември 2021 г., съпътстващи процедурите по сключване на договорите за изпълнението по трите обособени позиции за строителството на тунел „Железница“. Публикацията представя и обобщени изводи от наблюдението на обществената поръчка и от прилагането на Пакта за почтеност, като инструмент за защита на обществения интерес при разходване на публични средства.

30 септември 2021

Пактът за почтеност като инструмент за наблюдение на инфраструктурни проекти, изграждани чрез обществени поръчки

Пактът за почтеност представлява тристранен договор между възложителя (публична институция) и участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, и външен независим наблюдател.

Въз основа на този договор се установяват правила за независимо гражданско наблюдение и конкретни задължения като осигуряване на достъп до информация относно подготовката на документацията за конкурсната процедура, провеждането на процедурата, избора на  изпълнител, сключване на договор и изпълнението на договора и предоставяне на възможност за пряко наблюдение на всички етапи от подготовката и изпълнението на обществената поръчка.

 

27 август 2021

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап IV Изпълнение на обществената поръчка

В поредния междинен мониторингов доклад екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ отразява изводите и констатациите си от наблюдението на тунел „Железница“ в периода юли 2020 г. – март 2021 г. Разгледани са и анексите за изменение на договорите със строителите, сключени в същия период.

7 юни 2021

Защита на инвестициите на Съюза чрез Пактове за почтеност: ръководство за взимащите решения

Наръчникът е предназначен за ръководителите на Управляващите органи, администрацията и всички други служители, които са ангажирани в процеса по разработване на оперативните програми. Той представя ползите от инструмента Пактове за почтеност, както и условията и последиците за неговото адекватно прилагане.

1 2 8

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от