Публикации
21 декември 2020

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап IV Изпълнение на обществената поръчка: изменения в договорните споразумения

Фокусът на настоящата публикация е върху измененията на договорите за трите обособени позиции от 28.02.2020 г., които поставят редица немаловажни въпроси, свързани с възлагането и изпълнението на проекта.

21 декември 2020

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап IV Изпълнение на обществената поръчка: проектиране и първи етапи от строителството

В този доклад са отразени констатациите на независимия наблюдател в етапа на проектиране и началния етап от строителството: от края на октомври 2019 г. – до юни 2020 г. Екипът откроява редица рискове, които се потвърждават в последващите фази от строителния процес.

7 октомври 2019

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап III Сключване на договори за изпълнение на обществената поръчка

Този доклад предлага поглед към събитията в периода септември 2018 г. – февруари 2019 г., съпътстващи процедурите по сключване на договорите за изпълнение по трите обособени позиции от третия търг за тунел „Железница“. Публикацията представя и обобщени изводи на независимия наблюдател от мониторинга на възлагането на трите обществени поръчки за обекта.

18 септември 2019

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 115 от 17.10.2017 г. Етап I Подготовка на процедурата. Етап II Разглеждане и оценка на офертите. Избор на изпълнители

Публикацията представя констатациите и изводите на Асоциация „Прозрачност без граници“ от наблюдението на третия търг за проектиране и строителство на тунел „Железница“. Анализът обхващата етапите по подготовка на документацията за обществената поръчка и оценката на постъпилите оферти.

13 юни 2018

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 92 от 01.09.2017 г. (прекратена)

Публикацията представя изводите на Асоциация „Прозрачност без граници“ от наблюдението на втората процедура за проектиране и строителство на тунел „Железница“. Анализът предлага поглед в сравнителен аспект към подхода на възложителя за организиране на търга спрямо първата обществена поръчка за този обект.

1 2 3 8

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от