Публикации
12 април 2017

Правен анализ на решението за прекратяване на търга за тунел „Железница“

Настоящата публикация представя анализ на мотивите по т. 1, 2, 4 и 5 от Решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на обществената поръчка за изграждане на тунел „Железница“. Документът отразява вижданията на правния екип на Асоциация „Прозрачност без граници“ и не обвързват Европейската комисия.

15 февруари 2017

Доклад от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“. Етап I

Настоящият доклад отразява констатациите на Асоциация „Прозрачност без граници” относно подготовката и разработване на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”Лот 3.1 Тунел „Железница“. ЕТАП І: Анализ на подготовката на процедурата и документацията за участие. Спиране на процедурата. Закриване на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

1 март 2016

Методика за наблюдение

Тази публикация представя методиката за независим граждански мониторинг на процедурата по възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ лот 3.1 тунел „Железница”

19 ноември 2015

Обществените поръчки в България

Настоящият аналитичен документ е фокусиран върху една от най-проблемните области – корупцията при обществените поръчки. Анализът систематизира информация относно основните фактори на средата, които обуславят корупцията в областта на обществените поръчки в страната; механизмите, по които се осъществяват корупционните практики в тази сфера; дефицитите в работата на институциите, както и препоръки за ограничаване на корупцията при обществените поръчки

11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за избор на консултант по Проектно управление с възложител МТСП

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на екип от консултанти по проектно управление, информационни технологии и европейска хармонизация по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност, за целите на регламент №883/2004 и 987/09 – EESSI” на Министерството на труда и социалната политика”

1 2 3 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от