Публикации
13 юни 2018

Доклад относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение 92 от 01.09.2017 г. (прекратена)

Публикацията представя изводите на Асоциация „Прозрачност без граници“ от наблюдението на втората процедура за проектиране и строителство на тунел „Железница“. Анализът предлага поглед в сравнителен аспект към подхода на възложителя за организиране на търга спрямо първата обществена поръчка за този обект.

27 март 2018

Доклад от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ лот 3.1 тунел „Железница“. Етап II (допълнен)

Вследствие на проведените допълнителни разговори с възложителя АПИ, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ допълни окончателния доклад от наблюдението на първата процедура за тунел „Железница“, която беше прекратена през април 2017 г.

29 януари 2018

Доклад от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“. Етап II

Предмет на настоящия доклад е изходът на първата процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”Лот 3.1 Тунел „Железница“, прекратена през април 2017 г. Докладът включва констатациите на Асоциация „Прозрачност без граници” относно етапа по оценка на офертите и разширен анализ на мотивите за прекратяване на търга

12 април 2017

Правен анализ на решението за прекратяване на търга за тунел „Железница“

Настоящата публикация представя анализ на мотивите по т. 1, 2, 4 и 5 от Решението на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на обществената поръчка за изграждане на тунел „Железница“. Документът отразява вижданията на правния екип на Асоциация „Прозрачност без граници“ и не обвързват Европейската комисия.

15 февруари 2017

Доклад от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“. Етап I

Настоящият доклад отразява констатациите на Асоциация „Прозрачност без граници” относно подготовката и разработване на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”Лот 3.1 Тунел „Железница“. ЕТАП І: Анализ на подготовката на процедурата и документацията за участие. Спиране на процедурата. Закриване на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”

1 2 3 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от