Публикации
11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за проектиране и строителство на АМ „Струма” лот 2 от км. 322+000 до км. 359+000 с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма”, лот 2 (участък „Дупница – Благоевград”, от км 322+000 до км 359+000)

11 март 2014

ФИНАЛЕН ДОКЛАД от инициативата за гражданско наблюдение на обществената поръчка за „Извършване на строително-монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца” с възложител Министерство на здравеопазването

Финален обобщаващ доклад от наблюдение на процедурата по подготовка, възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи в домове за медико-социални грижи за деца”, състояща се от 8 обособени позиции по проект BG161PO001/1.1.-08.2010/014 “Преструктуриране на домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г., неразделна част от СРИП на Министерството на здравеопазването”

20 декември 2013

Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки

Настоящата публикация се издава в резултат на дейността по проект „Повишаване на почтеността чрез застъпничество: противодействие на корупцията при обществените поръчки”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на „Инициатива за почтеност” на Световната банка и „Сименс“. Основната цел на инициативата е да повиши стандартите за почтеност и прозрачност при изпълнението на договори от значим обществен интерес чрез промяна на политиките в страните.

26 ноември 2013

Пактът за почтеност при обществените поръчки: Нов инструмент за превенция и противодействие на корупцията

Настоящият работен документ има за цел да представи обобщение и оценка на резултатите от експерименталното приложение на Пакта за почтеност при обществените поръчки, което бе осъществено със съдействието на три структури от централната държавна администрация и на участниците в избрани процедури за обществени поръчки.

1 октомври 2013

Доклад от независимия граждански мониторинг на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Лот 2 от Автомагистрала „Струма” (Част III)

Доклад от извършена проверка относно изпълнението на Договор за проектиране и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“, лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52.

1 3 4 5 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от