Публикации
1 октомври 2013

Доклад от независимия граждански мониторинг на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Лот 2 от Автомагистрала „Струма” (Част II)

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършен в периода септември 2012 г. – януари 2013 г. независим граждански мониторинг на втория етап на процедурата по възлагане на обществената поръчка за определяне на Изпълнител за проектиране и строителство на Лот 2 от Автомагистрала „Струма” в Част „Подаване на оферти за участие – разглеждане и оценяване на офертите; методика за оценяване на офертите; класиране на офертите”.

1 октомври 2013

Доклад от независимия граждански мониторинг на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Лот 2 от Автомагистрала „Струма” (Част I)

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършен в периода юни 2012 г. – август 2012 г. независим граждански мониторинг на подготовката и възлагането на обществена поръчка за определяне на Изпълнител за проектиране и строителството на обект: Автомагистрала „Струма” Лот 2 в Част „Предварителен подбор, Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на кандидатите в обществената поръчка с цел предварителен подбор”.

30 септември 2013

Предварителен доклад от проверка относно изпълнението на Договор BG161PO001-1.1-08-00001-9-016 РД-17-12/08.01.2013 г. с предмет „Извършване на строителни и монтажни работи в дома за медико-социални грижи за деца в гр. Перник” МЗ

Настоящият анализ е изготвен въз основа на проверка на място, извършена на 18 юли 2013 година, като част от мониторинг на последния етап от процеса на възлагане и изпълнение на обществената поръчка за извършване на строителни и монтажни работи в дома за медико-социални грижи за деца в гр. Перник – изпълнението на сключения вече договор за възлагане на обществена поръчка между Министерството на здравеопазването, в качеството му на Възложител, и ДЗЗД „Консорциум Техноком“, в качеството му на Изпълнител на проекта.

30 септември 2013

Доклад от независим граждански мониторинг на обществена поръчка за определяне на изпълнител за „Извършване на строително-монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца” МЗ

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършен в периода м. юли 2012 г. – м. декември 2012 г. независим граждански мониторинг на подготовката и възлагането на обществена поръчка за определяне на „Извършване на строително-монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца”, състояща се от 8 обособени позиции по проект BG161PO001/1.1.-08.2010/014 “Преструктуриране на домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г., неразделна част от СРИП на Министерството на здравеопазването”.

27 септември 2013

Доклад от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант по проектно управление по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни“ МТСП

Настоящият доклад е изработен във връзка с осъществяването на мониторинг на дейности – предмет на обществени поръчки, които следва да бъдат реализирани във връзка с изпълнението на проект за създаване на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност. Проектът се осъществява от Министерство на труда и социалната политика и има за цел да създаде електронна система, отговаряща на изискванията на Регламент № 883/2004 и 987/09 – EESSI.

1 4 5 6 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от