Публикации
15 октомври 2011

Публичност и прозрачност при възлагането и изпълнението на проекти със значим обществен интерес: доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”

Публикацията представя резултатите от независимия граждански мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия”, проведен през 2010 и 2011 г. В нея са представени констатациите, оценките и препоръките на експертния монитиращ екип на Асоциация „Прозрачност без граници” от проследените три основни етапа на процеса: подготовката на документацията по конкурсната процедура; провеждането на конкурсната процедура и сключване на договор; изпълнението на договорените дейности.

5 юли 2010

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект

През 12-те години, в които работи в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ натрупа значителен опит при провеждането на независимо наблюдение на процесите на приватизация, възлагане на обществени поръчки и реализирането на концесионни сделки от стратегическо значение за България. Настоящата методика за мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект е универсална и с успех може да бъде прилагана за осъществяване на обществен мониторинг на изпълнението на инвестиционни проекти от всякакъв вид. Методиката е основана на подхода на международната организация за противодействие на корупцията Transparency International.

23 ноември 2007

Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България

Настоящата публикация е резултат от работата на Асоциация “Прозрачност без граници” по проект „Повишаване на прозрачността чрез застъпничество. Предизвикателства при противодействие на корупцията”. В нея са представени резултатите от правния анализ на българското законодателство в областта на обществените поръчки, резултатите от поредица сравнителни изследвания и анализи по проблема, както и типология нарушенията в областта на обществените поръчки, предизвикващи съмнения за корупция.

15 април 2005

Предоставяне на концесия на автомагистрала “Тракия”: междинен доклад от разследването на Transparency International – България на проблемите, свързани с изграждане на автомагистрала “Тракия” като публично-частно партньорство

В края на 2004 година Transparency International – България започна процедура по мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия” поради особения характер на подготвяната сделка – предоставяне на концесия на този значителен инфраструктурен обект без търг или конкурс. Множеството медийни публикации, сигнали и коментари на експерти, политически лидери и граждани мотивираха Асоциация „Прозрачност без граници” да приложи механизма на независимото гражданско наблюдение. Докладът съдържа обобщения и изводи относно три основни кръга от проблеми, свързани с предоставянето на концесия на автомагистрала “Тракия” посредством схемата на публично-частно партньорство при нейното изграждане. На първо място, това са проблемите, свързани с прозрачността на процедурата. Вторият кръг от анализирани проблеми са проблемите по законосъобразността на процедурите. Третият изследван кръг от проблеми са въпросите, свързани с целесъобразността на подготвяната сделка.

10 септември 2004

Мониторинг на корупционни практики в сферата на управлението на общинска собственост и възлагане на обществени поръчки в българските общини

Публикацията представя резултатите от първото гражданско наблюдение на изпълнението на обществени поръчки на местно ниво, осъществено през 2003 и 2004 година. То представя същността на новия подход на Асоциация „Прозрачност без граници” за разследване на корупционни практики на местно ниво – създаването на екип от разследващи журналисти и правни експерти, които извършват анализ на документацията и на изпълнението на договорите за обществени поръчки в избрани общини.

1 5 6 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от