Публикации
27 септември 2013

Доклад от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант по информационни технологии по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни“ МТСП

Настоящият доклад е изработен във връзка с осъществяването на мониторинг на дейности – предмет на обществени поръчки, които следва да бъдат реализирани във връзка с изпълнението на проект за създаване на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност. Проектът се осъществява от Министерство на труда и социалната политика и има за цел да създаде електронна система, отговаряща на изискванията на Регламент № 883/2004 и 987/09 – EESSI.

27 септември 2013

Доклад от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант по европейска хармонизация по проект BG051PO001-6.2.16 „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална система за електронен обмен на данни“ МТСП

Настоящият доклад е изработен във връзка с осъществяването на мониторинг на дейности – предмет на обществени поръчки, които следва да бъдат реализирани във връзка с изпълнението на проект за създаване на национална система за електронен обмен на данни в областта на социалната сигурност. Проектът се осъществява от Министерство на труда и социалната политика и има за цел да създаде електронна система, отговаряща на изискванията на Регламент № 883/2004 и 987/09 – EESSI.

28 февруари 2013

Доклад от наблюдението на отваряне на офертите на кандидатите за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Автомагистрала Струма“ ЛОТ 2, Участък Дупница-Благоевград от км 322+000 до км 359+000

В качеството си на независим наблюдател на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Автомагистрала “Струма” Лот 2, участък Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000, Асоциация „Прозрачност без граници” (Transparency International – България) извърши наблюдение на работата на комисията за оценка на офертите на кандидатите за проектиране и строителство на посочения инфраструктурен обект. Наблюдението бе извършено в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и въз основа на споразумение за сътрудничество между Transparency International – България и МРРБ, което е принципал на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура”.
Настоящият доклад отразява констатациите на монитиращия екип, формулирани въз основа на пряко извършеното наблюдение на откритите заседания на комисията. Наблюдението на отварянето на заявленията на кандидатите бе извършено от експертен монитиращ екип на Transparency International – България, включващ специалисти, работещи в сферите на правните, социалните и политическите науки.

15 октомври 2011

Публичност и прозрачност при възлагането и изпълнението на проекти със значим обществен интерес: доклад от наблюдението на процедурата по избор на изпълнител и изпълнението на договорите за строителство на автомагистрала „Тракия”

Публикацията представя резултатите от независимия граждански мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия”, проведен през 2010 и 2011 г. В нея са представени констатациите, оценките и препоръките на експертния монитиращ екип на Асоциация „Прозрачност без граници” от проследените три основни етапа на процеса: подготовката на документацията по конкурсната процедура; провеждането на конкурсната процедура и сключване на договор; изпълнението на договорените дейности.

5 юли 2010

Методика за обществен мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект

През 12-те години, в които работи в България, Асоциация „Прозрачност без граници“ натрупа значителен опит при провеждането на независимо наблюдение на процесите на приватизация, възлагане на обществени поръчки и реализирането на концесионни сделки от стратегическо значение за България. Настоящата методика за мониторинг на изпълнението на инфраструктурен проект е универсална и с успех може да бъде прилагана за осъществяване на обществен мониторинг на изпълнението на инвестиционни проекти от всякакъв вид. Методиката е основана на подхода на международната организация за противодействие на корупцията Transparency International.

1 5 6 7

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от