НОВИНИ

Възможностите за прилагане на пактове за почтеност в процеса на възлагане на обществени поръчки в страната обсъдиха на съвместна среща АОП и „Прозрачност без граници“

5 април 2024

На съвместна среща изпълнителните директори на Агенцията по обществени поръчки – г-н Георги Николов и на неправителствената организация Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“, г-н Калин Славов обсъдиха перспективите за прилагане на пактове за почтеност при обществените поръчки в страната. Пактът за почтеност е иновативен инструмент за сътрудничество между организациите от публичния сектор, бизнеса и гражданското общество за повишаване на прозрачността и отчетността в процеса на възлагане на обществени поръчки. Инструментът е приложим най-вече при поръчки, които се характеризират с висока прознозна стойност, засилен обществен интерес и значителен корупционен риск.

 

Актуалността на темата се определя, както от успешното пилотно прилагане на антикорупционния инструмент у нас, така и от подписания в началото на месец март  Меморандум за сътрудничество между Министерския съвет на Република България и Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“. Документът е изготвен в израз на желанието на страните за полагане на общи усилия за превенци и противодействие на корупцията и за въвеждане на високи стандарти за добро управление.

 

Една от приоритетните области, определени за постигане на тези цели е именно популяризирането и въвеждането на пактовете за почтеност при разходване на публични средства. Насърчаването на по-широкото прилагане на пактове за почтеност е залегнало също като рамково условие и в Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

 

Предимствата на инструмента, възможностите за финансиране, опита и практическите особености на прилагането му при планирането, възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки бяха сред темите, обсъдени на срещата. Г-н Николов приветства „Прозрачност без граници“ за постигнатото през годините за осигуряване на условия за прилагане на пактовете за почтеност в страната и изрази готовност за съдействие от страна на АОП за популяризиране на инициативи и добри практики в областта.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от