НОВИНИ

Доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

1 февруари 2018

Отчетен период: юли-декември 2017 г.                  

 

В рамките на този отчетен период дейностите на Асоциация „Прозрачност без граници“ по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“ бяха очертани от развитието на процедурата по възлагане на обществената поръчка за тунел „Железница“. В тази връзка могат да бъдат обособени следните ключови етапи и събития:

  • април – август 2017 г. – подготовка на втората процедура за тунел „Железница“
  • 1 септември 2017 г. – обявяване на втората процедура
  • 29 септември 2017 г. – прекратяване на втората процедура
  • 17 октомври 2017 г. – обявяване на третата процедура
  • 28 ноември 2017 г. – отваряне на подадените оферти за проектиране и строителство на тунел „Железница“

Подписване на Пакт(ове) за почтеност

 

След прекратяването на първата обществена поръчка за тунела през април 2017 г., новият търг очаквано е следвало да бъде подготвен и проведен при нови обстоятелства и условия. Най-значимите от тях включват новия Закон за обществени поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16.02.2016 г.), приложим към всички публични процедури след 15.04.2016, както и различният подход на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при разработването на тръжната документация [1]. С оглед отчитането на разпоредбите на новото законодателство, както и правилата за управление на цикъла на обществените поръчки на администрацията на АПИ, независимият наблюдател и възложителят се обединиха около идеята за подписване на нов Пакт за почтеност (вместо анекс) към подготвяната процедура. Този подход имаше за цел и да улесни заинтересованите компании от частния сектор и по-широката публика при проследяване ролите и ангажиментите на страните по Пакта.

 

Преговорите между Асоциация „Прозрачност без граници“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ по конкретните текстове на документа продължиха до края на м. август 2017 г. Предизвикателство се оказа постигането на компромис относно обема и начина на предоставяне на информация от страна на възложителя за целите на независимия мониторинг. Предпазливата позиция на АПИ донякъде може да бъде обяснена с напрежението, на което бе подложена администрацията на институцията след скандала с липсата на част от оферта на участник. Изчезването на документите беше причината довела до прекратяване на първата процедура. Това обаче не следва да бъде използвано като оправдание за ограничаване на прозрачността на вътрешните процеси и процедури. Точно обратното, по-голямата откритост би имала положителен ефект върху имиджа и нивото на обществено доверие към институциите.

 

С постигането на взаимно разбирателство относно целите, духа и начините на прилагане на инструмента Пакт за почтеност, на 1 септември 2017 г. ръководителите на Асоциация „Прозрачност без граници“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ подписаха нов Пакт към обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” този път разделена натри обособени позиции. Тази процедура беше прекратена по препоръка на Агенцията по обществени поръчки вследствие на изменения в тръжната документация, направени от възложителя в течение на срока за подаване на оферти.

 

При третата поредна процедура за този проект на 16 октомври 2017 г. независимият наблюдател и възложителят подписаха трети Пакт за почтеност. Мотивите за подписването на отделен документ са сходни с представените по-горе в настоящия доклад, а самият Пакт не претърпя съдържателни промени спрямо версията от м. септември.

 

Спазвайки поетите ангажименти за публичност, възложителят публикува на интернет сайта си Пакта за почтеност както по втората, така и по третата процедури.

 

Наблюдение на възлагането на проектиране и строителство на тунел „Железница“

 

Втора процедура, обявена с Решение № 92 от 01.09.2017

 

Едновременно с воденето на преговорите по текста на Пакта, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ наблюдава подготовката на новата обществена поръчка. Наблюдението се извърши по информация от открити източници, както и такава, предоставена от възложителя по време на нарочни срещи и разговори. В допълнение, независимият наблюдател се допита до мнението на бизнеса във връзка с очакваните промени във формата на обществената поръчка. На етапа на подготовката на процедурата бяха заявени намеренията на АПИ и принципала МРРБ за разделянето на обществената поръчка на три обособени позиции и съкращаване срока на изпълнение с оглед сроковете на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, по която проектът се съфинансира.

 

След обявяването на процедурата и публикуването на тръжните документи, мониторинговият екип започна интензивна работа по анализа на документацията. Измененията в документацията, направени от възложителя по време на етапа на подаване на оферти, доведоха до становище на Агенцията по обществени поръчки, която препоръча прекратяване на процедурата. Мотивите на АОП се основаваха на заключението, че вследствие на така направените изменения, се променя кръгът на потенциалните участници в процедурата, което е недопустимо от закона.

 

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ изготви нарочен мониторингов доклад по тази процедура. Докладът се фокусира върху ключовите аспекти по отношение на втория търг – основните различия между първата и втората обществени поръчки, както и прекратяването на поръчката. Мониторинговият доклад ще бъде публикуван на интернет сайта на инициативата след приключване на процедурата по верификация с възложителя.

 

Трета процедура, обявена с Решение № 115 от 17.10.2017

 

Третата процедура за тунел „Железница“ бе обявена от възложителя в средата на октомври. Предварителният преглед на документацията, показва че същата не е претърпяла значителни промени, в сравнение с документите и изискванията по предходната обществена поръчка. Асоциация „Прозрачност без граници“ продължава работата си по мониторингов доклад във връзка с тази процедура.

 

Представител на Асоциация „Прозрачност без граници“ присъства на първото открито заседание на комисията по оценка на офертите. Заседанието се състоя съгласно предварително обявената дата на 28 ноември 2017 г. По време на заседанието бяха отворени постъпилите предложения на участниците. Общо в процедурата се състезават 28 компании и обединения, като осем от тях представиха предложения за Обособена позиция 1, тринайсет – за Обособена позиция 2 и седем – за Обособена позиция 3. Комисията следва да оцени и класира кандидатите в 12-месечен срок от датата на отваряне на оферти. Екипът на независимия наблюдател продължава работата по наблюдението на процедурата.

 

Прозрачност

 

По време на отчетния период Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи поддържането на интернет сайта на инициативата http://integrity.transparency.bg/, където публикува информация относно проекта. Беше финализиран окончателният мониторингов доклад по отношение на прекратената през април 2017 г. обществена поръчка. Своевременно бе обновявана секция „Мониторинг“, която предоставя в реално време информация относно хода на процедурите по проекта „Железница“.

 

Публични събития и обучения

 

Членовете на екипа по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“ взеха участие в годишната среща на участниците в Пакт за почтеност. Срещата с участие на представители на Европейската комисия, възложителите, бизнеса и неправителствените организации от 11-те държави-партньори по проекта се проведе на 14 декември 2017 г. в Букурещ, Румъния. По време на събитието участниците имаха възможността да представят напредъка по реализирането на проекта в техните държави, както и да обсъдят заедно възможни начини за преодоляване на проблемите, които срещат. В рамките на срещата се проведоха четири специализирани интерактивни семинара. Семинарите предоставиха възможност на участниците, представляващи различни страни по Пакта, да влязат в ролята на друга страна, което допринесе за разбирането на останалите гледни точки. Михаела Райкова от нашия екип модерира семинар на тема „Поуки от Пактовете за почтеност: кои са работещите модели и какво можем да подобрим“.

 

Отново през декември 2017 г. екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ взе участие в двудневно обучение по компонента „Наблюдение, оценка и поуки“ (Monitoring, Evaluation and Learning) – част от проекта, имаща за цел да установи как, защо и при какви условия Пактовете за почтеност допринасят за подобряването на процеса на провеждане на обществени поръчки в публичния сектор.

 

Асоциация „Прозрачност без граници“ редовно участва в он-лайн семинари и консултации, организирани от координатора на проекта – Секретариата на Transparency International. Нашият екип, като притежаващ значителен опит в наблюдението на обществени поръчки и прилагането на инструмента Пакт за почтеност, е търсен партньор от другите участници в инициативата.

 

 

[1] АПИ поема ролята на възложител по първия търг за тунел „Железница“ от прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, което разработи документацията и обявяви обществената поръчка. Правоприемството между институции се случи на етап подаване на оферти.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от