НОВИНИ

Доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

8 февруари 2019

Отчетен период: юли – декември 2018 г.

 

През настоящия отчетен период екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи наблюдението на етапа на оценка на офертите, избор на изпълнители и процеса по подписване на договори с избраните участници в обществената поръчка за тунел „Железница“. Традиционно, регистрирахме „на живо“ ключовите моменти и събития във връзка с процедурата в специалната секция „Мониторинг“ на сайта на проекта. Този инструмент позволява на желаещите да се информират в реално време относно развитието на процедурата.

Дейностите по наблюдението включваха анализ на публикуваните в Профила на купувача на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ, възложител) документи, писмена кореспонденция с агенцията и две работни срещи с представители на възложителя.

 

След приключването на процедурата по избор на изпълнители, екипът на наблюдателя прикани всички участници в обществената поръчка да изразят мнение относно този етап от търга. Представителите на строителите не пожелаха да изразят оценка или съмнения относно обективността на взетите от възложителя решения. Без да спекулираме с мотивите на конкретни участници, според Асоциация „Прозрачност без граници“, този пореден отказ от страна на частния сектор да заяви своята позиция предизвиква все повече загриженост не само по отношение на действителното функциониране на механизма на обществените поръчки, но и спазването на основни пазарни и демократични принципи като честна конкуренция и свобода на изразяване, тъй като създава усещането за съществуване на други, сенчести механизми, за разпределяне на публичните средства.

 

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ проследи и развитието на процедурите по обжалване на решението за класиране и избор на изпълнители пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) от един от отстранените участници*. С оглед съставяне на обективно мнение, в края на септември 2018 г. проведохме среща с представители на „Актор“ АД, Гърция.

 

В рамките на наблюдението на процедурите по сключването на договорите следва да се отбележи и неочаквания обрат по отношение на избрания изпълнител по обособена позиция 2 – най-сложната и обемна част от поръчката за изграждане на самия тунел. Водещият партньор в обединението-победител, бидейки замесен в медийни спекулации за злоупотреби и в отговор на острата реакция от най-високо политическо ниво, обяви че ще се откаже от договора за тунел „Железница“. Тези намерения обаче не бяха формализирани пред възложителя в рамките на отчетния период, вероятно поради едновременно протичащото обжалване на решението на АПИ за избор на изпълнител в частта за обособена позиция 2.

 

Множеството преплитащи се фактори в така създалата се ситуация бяха обект на специално внимание на екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“. Монитиращият екип отправи въпроси по различните аспекти на проблема към Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) в качеството му на принципал на АПИ, Управителния орган на Оператина програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, осигуряваща финансирането на проекта, и Агенцията по обществени поръчки, натоварена с контрола на процедурите за провеждане на публични търгове.

 

Асоциация „Прозрачност без граници“ провокира диалог с АПИ и МРРБ за да изясни причините, поради които, въпреки допуснатото от КЗК и потвърдено от ВАС предварително изпълнение на решението за избор на изпълнители, възложителят не предприе действия по сключване на договор с нито един от класираните участници по обособена позиция 2. В тази връзка в края на м. ноември проведохме среща с министъра на регионалното развитие и благоустройсто, в която също взеха участие представители на Агенция „Пътна инфраструктура“. В рамките на диалога беше изяснено, че въпреки липсата на законова пречка, от съображения за целесъобразност възложителят предпочита да изчака окончателното решаване на спора от ВАС. Монитиращият екип продължава наблюдението на казуса, който не беше приключен до края на отчетния период.

 

Детайлен анализ и изводи от проведеното наблюдение на етапа по оценка на офертите и избор на изпълнители ще бъдат представени в мониторингов доклад в първите месеци на 2019 г.

 

След публикуването на подписаните договори за изпълнение на обособени позиции 1 и 3, Асоциация „Прозрачност без граници“ за пореден път отправи покана за присъединяване към Пакта за почтеност към представителите на съответните участници. С оглед тежката комуникация с частния сектор, с която екипът ни се сблъсква от провала на първия търг насам, се обърнахме за съдействие към най-голямата браншова организация в строителния сектор. Представител на Асоциация „Прозрачност без граници“ се срещна с изпълнителния директор на Камарата на строителите в България, който изрази принципна подкрепа за инициативата. Предстои задълбочаване на сътрудничеството, което ще бъде особено полезно предвид пасивността на компаниите-изпълнители.

 

През м. ноември Асоциация „Прозрачност без граници“ взе активно участие във вече традиционната годишна среща на проекта. Събитието организирано съвместно от Transparency International Секретариат и Европейската комисия, този път се проведе в Брюксел, Белгия. В конференцията взеха участие наблюдатели, възложители, изпълнители и институции с надзорни функции в областта на обществените поръчки от 11 държави-членки. Нашият представител беше сред панелистите по темата за наученото от пилотното прилагане на Пакт за почтеност в европейски мащаб.

 

* Съгласно регистъра на подадените жалби в Комисията за защита на конкуренция, двама участници подават жалби срещу решението на АПИ. По информация предоставена от възложителя, единият от участниците впоследствие оттегля жалбата си.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от