НОВИНИ

Доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

26 юли 2017

Отчетен период: януари – юни 2017 г.

 

Въведение

 

През първата половина на 2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ (АПГ) продължи работата си по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“ като независим наблюдател на процедурата за възлагане на проектиране и строителство на тунел „Железница“, част от Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“.

 

Изграждането на отсечките на Лот 3 на автомагистрала „Струма“, които се съфинансират по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 е последователно посочвано от сред основните приоритети на всички правителства от началото на подготовката на проектите по текущия програмен период. Въпреки заявките, към юни 2017 г. напредък се наблюдава единствено при строителството на отсечката между Кресна и Сандански (Лот 3.3). Строителството на пътната част от участъка Благоевград – Крупник (Лот 3.1) се очаква да започне през август тази година. За най-тежкия участък – Креснеското дефиле (Лот 3.2) – предстои изготвянето на доклад от оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС), който ще бъде решаващ за избора на трасе за преминаване през дефилето.

 

В разглеждания период политическата ситуация в страната претърпя бурно развитие, което се отрази и върху дейностите на организацията във връзка с реализацията на гражданската инициатива: оставката на правителството в края на 2016 г., мандатът на служебното правителство, който започна в края на януари, изборите за Народни представители през март и встъпването в длъжност на кабинета Борисов 3 в началото на май 2017 г. С оглед осигуряването на подкрепа за проекта на най-високо политическо ниво, екипът на АПГ проведе срещи с министрите на регионалното развитие и благоустройство (принципалът на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“) както от служебния кабинет, така и от новото редовно правителство.

 

Агенция „Пътна инфраструктура“, която пое довършването на процедурите по АМ „Струма“ от закритата през 2016 г. Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ не се размина с редица пробеми и публични скандали, довели до няколко смени в състава на Управителния съвет на агенцията. Несигурната обстановка на управленско ниво несъмненно се отрази на работата на по-ниските нива на администрацията, което на свой ред рефлектира върху наблюдаваната процедура – удължаване на срока за оценката на офертите и избора на изпълнител, подбор на нов външен експерт към оценителната комисия, незадоволителното ниво на предоставяне на информация на независимия наблюдател.

 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка – обект на нашето наблюдение – за избор на изпълнител на тунела при с. Железница, започнала още в края на 2015 г., бе прекратена в началото на април 2017 г. Към 30 юни 2017 г. новата процедура е на етап подготовка.

 

Мониторингов екип

 

През първата половина на 2017 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе открита процедура по избор на външни експерти за монитиращия екип. Спецификата на наблюдаваната процедура – проектиране и строителство на сложно тунелно съоръжение, очерта необходимостта от експертиза в областта на пътното/тунелно проектиране и строителство и геоинженеринг. По правило, при наблюдение на процедури за възлагане на обществени поръчки асоциацията привлича и правни експерти с опит в сферата на обществените пърчки, които са натоварени с оценката и анализа за законосъобразност на монитирания търг. В резултат от проведената селекция, монитиращия екип бе допълнен с двама юристи и двама технически експерти – пътен инженер и инженер-геолог.

 

Наблюдение на обществена поръчка за възлагане на проектиране и строителство на тунел „Железница“

 

Дейностите на независимия наблюдател по същинския мониторинг на процедурата през първото полугодие на 2017 г. бяха обусловени от развитието на хода на процедурата, в която може да бъдат обособени следните етапи:

  • Разглеждане и оценка на офертите, избор на изпълнител, който започна с отварянето на офертите през август 2016 г.;
  • Прекратяване на процедурата с Решение № 27 от 11.04.2017 г.;
  • Подготовка на нова процедура.

В рамките на наблюдението Асоциация „Прозрачност без граници“ води интензивна комуникация с възложителя. Бяха отправени няколко писмени искания за предоставяне на информация и документи относно състава и работата на комисията по оценка, както и проведени поредица от срещи с ръководството на АПИ в тази връзка. Видно от публикуваните в профила на купувача протоколи, комисията по оценка е разгледала само съдържанието на Плик 1 от офертите – документи за допустимост на участниците.

 

Решението на възложителя за прекратяване на процедурата предизвика широка медийна реакция най-вече заради сериозния риск от загубата на договореното европейско финансиране за автомагистрала „Струма“. В решението са изложени пет мотива за открити нарушения, които според възложителя не могат да бъдат отстранени. По наше мнение, решението е недостатъчно обосновано и мотивирано (вижте Правен анализ на мотивите по т. 1, 2, 4 и 5 от решението за прекратяване), а информация за обстоятелствата отсносно посочената от АПИ и МРРБ за основна причина за прекратяването на търга – изчезването на част от офертата на един от участниците, липсва.

 

Въпреки заявките за готовност за сътрудничество на високо управленско равнище, оперативното изпълнение на ангажиментите на възложителя по Пакта за почтеност може да се оцени като незадоволително. В рамките на разглеждания период независимият наблюдател не получи нито един отговор на писмени запитвания за предостоставяне на информация и документи свързани с процедурата.

 

Пълният мониторингов доклад относно втория етап на прекратената процедура ще бъде изготвен въз основа на анализ на публично достъпни документи, медийни публикации и информация, предоставена от възложителя по време на проведените срещи.

 

Още преди изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване на търга в медиите се появиха индикации за интензивна подготовка на нова процедура за обществена поръчка. Тръжната документация по новата процедура следва да бъде съобразена с новия Закон за обществени поръчки (в сила от април 2016 г.). На свой ред, Прозрачност без граници започна подготовката за наблюдение на този етап от процедурата, като се обърна към възложителя с искане за предоставяне на проекти на документацията по новата процедура. До края на отчетния период предмет на настоящия доклад за дейността такива не бяха предоставени.

 

Подписване на Пакт за почтеност

 

В рамките на наблюдението на новата процедура за възлагане на обществена поръчка за тунел „Железница“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе редица срещи и разговори с ръководството на възложителя за подписване на нов Пакт за почтеност към обществена поръчка за инженеринг на тунел „Железница“. Целта е с този документ да бъдат коректно отразени разпоредбите на новия Закон за обществени поръчки, към които Пактът реферира.

 

Прозрачност на процедурата

 

Както бе посочено по-горе, в рамките на първото полугодие независимият наблюдател на практика води едностранна комуникация с възложителя относно хода на процедурата. Избирателното предоставяне на необходимата информация, съчетано с голямо забавяне във времето, обективно не допринася за прозрачността на процедурата.

 

По наблюдения на експертния екип на „Прозрачност без граници“, публично достъпната чрез сайтовете на АПИ и МРРБ информация във връзка с обществената поръчка е частична и недостатъчно добре структурирана, което се отразява негативно и върху качеството на медийните материали по темата. С цел да бъде преодолян този пропуск, асоциацията разработи нов раздел в подсайта на проекта – „Мониторинг“. Предназначението на този раздел е да предложи на широката общественост систематична подредба на фактите и обстоятелствата по прекратената процедурата. Независимият наблюдател ще продължи да поддържа този своеобразен „дневник“ на събитията и по новата процедура.

 

В отговор на неочакваното прекратяване на търга Асоциация „Прозрачност без граници“ изрази загрижеността си от голямото забавяне на проекта за тунел „Железница“ в мнение, което бе публикувано в две аналитични национални медии (вижте „Кой ще плати магистрала „Струма“? в Клуб Z и Медиапул). Усилията на асоциацията за повишаване на прозрачността и осветляване на скритите процеси в АПИ бяха подкрепени още от БНР (вижте интервю на Калин Славов „Решението на АПИ да спре изграждането на тунел „Железница“ ще е обект на специално внимание“) и от в. Труд (вижте статията „Фарс за над милиард лева“ и интервю „Как пактовете за почтеност могат да помогнат“).

 

Срещи със заинтересовани страни

 

В рамките на кампанията за привличане на възможно най-широк кръг от подкрепа за прилагането на инструмента Пакт за почтеност при обществените поръчки, през първата половина на 2017 г. Прозрачност без граници проведе редица срещи с представители на държавните институции и бизнеса. Независимият наблюдател обсъди положителните черти от независимия мониторинг и възможностите за сътрудничество по линията гражданско общество – бизнес с ръководството на Камарата на строителите в България, както и с представители на дружество-участник в процедурата. В допълнение към споменатите по-горе срещи с ръководителите на МРРБ и АПИ през април 2017 г. екипът на организацията проведе среща с Управителния орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от