НОВИНИ

Отчетен доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ за периода януари – юни 2018 г.

1 август 2018
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ПО ПРОЕКТ „ПАКТОВЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ – ПРЕВАНТИВЕН ГРАЖДАНСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАЩИТА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС“

Отчетен период: януари – юни 2018 г.

 

Както и досега през настоящия отчен период дейностите на Асоциация „Прозрачност без граници“ в голямата си степен следваха развитието на процедурата за обществена поръчка – обект на мониторинг по проекта.

 

Тъй като отчетният период изцяло попада в рамките на етапа по оценка на офертите при третата процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел Железница“ на автомагистрала „Струма“, дейностите по наблюдение на текущата процедура обхващат работата на комисията по оценка, административните аспекти на етапа по оценка на офертите и съответствието им с правната уредба и вътрешните актове на възложителя. Това включва въпроси като назначаване на комисията, деклариране на интереси от членовете й, спазване на графика на заседанията и пр.

 

Мониторинг и оценка на същинската работа на комисията ще бъдат извършени след края на етапа, доколкото съществува законова забрана за членовете на комисията да споделят факти, станали им известни във връзка с оценяването на офертите, с изключение на официалните протоколи от заседанията, които се публикуват на интернет сайта на възложителя.

 

На 19 февруари 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува два документа във връзка с текущата оценка – Протокол 1 и Протокол 1.1. Първият от документите представлява протокол от откритото заседание на комисията, което се проведе на 28 ноември 2017 г. Вторият протоколира поредица заседания на комисията проведени в периода 04.12.2017 – 13.02.2018 г., по време на които е оценено съответствието на участниците с критериите за подбор. Комисията предлага за отстраняване от процедурата четирима участници: трима от тях, наддавали за обособена позиция 3 (пътна част южно от тунела), и един с оферта за обособена позиция 2 (тунел). Тъй като етапът на оценка не е приключил, до края на отчетния период констатациите и предложенията от протоколите не бяха обективирани в решение на възложителя.

 

Паралелно с наблюдението на процедурата за проектиране и строителство, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ проследи и развитието на друга свързана обществена поръчка – за избор на консултат по строителния надзор за обекта. Макар формално да не попада в обхвата на Пакта за почтеност, процедурата е непосредствено свързана с наблюдаваната обществена поръчка.

 

Процедурата беше открита на 29 март 2018 г. със срок за подаване на оферти – в средата на месец май. Няколко дни преди изтичането на този срок АПИ временно спря процедурата заради обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. В началото на м. юни жалбата беше отхвърлена от регулатора и възложителят определи нов краен срок за подаване на оферти – 2 юли 2018 г.

 

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи активно усилията си за подобряване на взаимодействието с Агенция „Пътна инфраструктура“. През първите шест месеца от 2018 г. бяха проведени осем срещи с представители на агенцията, ангажирани с проекта „Железница“, а някои от тях – и с участието на ръководството на възложителя. Освен обмяна на информация по текущата процедура в рамките на ограниченията на закона, по време на срещите обсъдихме и верифицирахме два мониторингови доклада – по първата и втората обществена поръчка. Докладите са достъпни както на български така и на английски език на страницата на проекта integrity.transparency.bg в секция “Публикации“.

 

През май 2018 г. екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ взе участие в работната среща на партньорите по проекта, която се проведе в Будапеща, Унгария. Заедно с координатора Transparency International Секретариат и останалите шестнайсет организации – наблюдатели обсъдихме предизвикателствата, с които се сблъсква неправителствения сектор. Срещата подпомогна размяната на идеи и работещи решения между партньорите в сходни ситуции при работата с възложителите, частния сектор и гражданското общество.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от