НОВИНИ

„Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“ – доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“

5 февруари 2021

Отчетен период: юли – декември 2020 г.

 

Подобно на предходния и през десетия отчетен период осъществяването на дейностите в рамките на инициативата „Пактове за почтеност“ премина под знака на кризата от COVID-19. Това обаче не беше единственото предизвикателство: в контекста на редица политически скандали и породените от тях протести срещу правителството, продължили над четири месеца, общественото внимание се разделяше между противоречивите мерки на управляващите за овладяване на здравната криза и усилията за оцеляването им във властта. В такава обстановка системните проблеми, като обществените поръчки, изпадат от дневния ред на широката общественост и остават на заден план, което значително забавя постигането на качествена промяна.

 

Връщайки се към по-тясната рамка на инициативата, екипът ни за пореден път се сблъска със ситуация на „приливи и отливи“ по отношение на комуникацията с възложителя при наблюдението на реализацията на тунел „Железница“. От една страна, независимият наблюдател получаваше пълно и адекватно съдействие при визитите на терен и срещите със строителите. От друга страна, в контекста на отдалечена работа както на екипа на „Прозрачност без граници“, така и на администрацията, особено ясно се прояви пълната липса на гъвкавост при предоставянето от страна на АПИ на данни, които се съхраняват в писмен вид. Проблемът с достъпа до информация се прояви и при комуникацията с Министерството на регионалното развитие (принципал на АПИ) – към края на декември нашата организация води съдебно дело срещу МРРБ за непълно предоставяне на заявена по ЗДОИ информация.

 

Eкипът ни се оказа в ситуация, при която неколкократно се наложи да допълва и актуализира съдържанието на мониторинговия доклад, изготвянето на който започна още в началото на 2020 година. В диалог с екипа по управление на проекта Тунел „Железница“ в АПИ взехме решение за разделяне на мониторинговия доклад на две части, всяка от които обхваща отделни аспекти от наблюдението. Въпреки предизвикателствата, успяхме да завършим процедурата по верификация и да публикуваме двата мониторингови доклада на български език. В началото на 2021 година ще публикуваме основните констатации и изводи и на английски.

 

В рамките на отчетния период независимият наблюдател извърши три посещения на терен – през юли, октомври и ноември. В същия период членове на екипа взеха участие в общо шест редовни месечни срещи за напредъка, които се провеждат между възложителя, изпълнителя и строителния надзор за съответния подучастък. Три от срещите, в които взехме участие, бяха проведени на територията на строителните обекти, а срещите през декември се проведоха онлайн заради ограниченията наложени от властите във връзка с COVID-19. След всяка среща традиционно публикувахме на сайта на инициативата актуални данни за напредъка на строителните работи, представени от съответния изпълнител – в страница Мониторинг, както и снимки с кратки коментари на Tunnel.Report.

 

Към края на декември 2020 г. основна загриженост представлява спазването на сроковете, заложени в договорите по поръчката. Тук е мястото да се отбележи, че през м. август АПИ сключи допълнителни споразумения с всеки от изпълнителите, които предвидиха удължаване на сроковете с 60 дни. И докато при най-сложния подучастък, който е със съответно най-дълъг срок за изпълнение, това доведе до „изпреварване“ на изпълнението спрямо работната програма*, при мостовото съоръжение северно от тунела (обособена позиция 1), по оценка на нашия екип, дори и това удължаване е крайно недостатъчно за завършване на работата в срок.

 

Както посочихме в кратък обзор една година след началото на строителството, през приблизително 2/3 от общия срок за тази отсечка бяха изпълнени малко над 1/3 от строителните работи, съответно за оставащата 1/3 от срока, изпълнителят ще трябва да извърши 2/3 от предвидените СМР. Отделно от това изоставане, задълбочилите се свлачищни процеси на границата между подучастък 1 от наблюдаваната обществена поръчка и пътната отсечка на север (възложена с друга процедура), създават допълнителни препятствия и ще забавят изпълнението за неопределено време. Загриженост предизвиква най-вече фактът, че към края на декември 2020 г. все още нямаше прието проектно решение за овладяване на свлачището и конкретен план за изпълнението на СМР в подучастък 1. Констатираните от екипа наблюдения ще бъдат предмет на по-подробен анализ в следващия междинен мониторингов доклад, който планираме да публикуваме през пролетта 2021 година.

 

В рамките на постоянните линии на дейност по популяризиране на инструмента Пакт за почтеност и включването на широката общественост в наблюдението, продължихме кампанията в социалните мрежи. Видеото на секретариата на Transparency International допълни нашата поредица от постове с „провокиращи въпроси“ относно тунел „Железница“ и призивите за споделяне на наблюдения, притеснения и въпроси чрез Tunnel.Report.

 

През ноември организирахме обучение за медиите в област Благоевград. Лектори бяха известни имена в българската разследваща журналистика, а самото събитие предизвика интерес у местните журналисти не само в личен аспект (като обучавани), но и като интересно събитие за отразяване в съответната медия. Това се оказа добра възможност за популяризиране на проекта пред местните общности въпреки епидемичната обстановка в страната. Непосредствено в следващите седмици епидемичната обстановка се влоши и властите наложиха поредните рестрикции, които ограничиха възможността за пътувания. Въпреки това, смятаме, че отзвукът от събитието има ефект, който ще става все по-обозрим. Стремежът ни е да подтикнем не само медиите, но и „обикновените“ граждани да се възползват от възможностите и инструментите, които предоставят съвременните технологии и законодателната уредба, за проактивно търсене на информация, критично мислене и упражняване на обществен натиск за повече прозрачност при разходването на национални и европейски средства.

 

Един такъв инструмент е създадената нарочно за този проект платформа Tunnel.Report. Чрез нея получихме редица въпроси във връзка с безопасността и опазването на околната среда при извършването на строителните работи. Получените от Агенция „Пътна инфраструктура“ отговори са публикувани в портала, така че всеки може за се запознае с тях.

 

През лятото 2020 г. администрацията на Агенцията по обществени поръчки проведе обществено обсъждане на поредната промяна на Закона за обществени поръчки. Асоциация „Прозрачност без границии“ се включи в обсъждането с няколко предложения, едно от които – относно текстовете, дефиниращи съществените изменения на договорите за възлагане на обществени поръчки, беше прието и вече е в сила. Проблемът, към решението на който това предложение е насочено, беше идентифициран в рамките на провежданото наблюдение на Тунела „Железница“.

 

*По твърдения на изпълнителя към м. октомври 2020 г.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от