НОВИНИ

„Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“: доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“

25 февруари 2020

Отчетен период: юли – декември 2019 г.

 

През отчетния период екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи наблюдението на фазата на изпълнение на възложените по обществената поръчка [1] договори. През втората половина на 2019 г. изпълнителите приключиха дейностите по проектиране и съгласуване на техническите проекти с компетентните органи. Официално строителството и по трите обособени позиции започна на 23 октомври 2019 г.

 

От октомври 2019 г. нашият екип започна теренните наблюдения, като стремежът ни е да извършваме минимум по едно посещение на месец. По-съществените резултати са отразени в секция Мониторинг на сайта, а снимки и кратко видео от обекта – в подстраницата Tunnel.report.

 

В съответствие с методологията за наблюдение и въз основа на Пакта за почтеност, Асоциация „Прозрачност без граници“ се включи в редовните срещи между възложителя, изпълнителя и строителния надзор по всяка обособена позиция. От започването на строителните работи, нашият екип участва в общо четири такива срещи: по една за обособени позиции 1 и 3 – отсечките непосредствено преди и след тунела, и в две за обособена позиция 2 – самият тунел. Дейностите по мониторинг продължават и през 2020 година.

 

През есента 2019 г. приключихме процедурите по верификация с възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ на два мониторингови доклада от началните фази на обществената поръчка: единият с обхват от подготовката на процедурата до избора на изпълнители и вторият – относноо процеса по подписване на договорите за възлагане на изпълнението. Пълните текстове на докладите на български език са достъпни в секция Публикации на сайта на проекта; за английската версия подготвихме резюмета с най-важните констатации и изводи.

 

В рамките на отчетния период екипът започна работа по следващите доклади от наблюдението – етапа на изпълнение. През следващата година планираме да публикуваме най-малко два мониторингови доклада с фокус върху фазите по проектиране и началото на строителството.

 

Със започването на строителните работи, Асоциация „Прозрачност без граници“ започна информационна кампания в социалните мрежи насочена към широката общественост. Целта ни е да стимулираме гражданите, които пътуват в близост до строителния обект, да се включат в наблюдението като използват специално създадената подстраница на сайта на проекта Tunnel.Report. Модулът позволява публикуването на снимки, коментари, както и подаване на сигнали за забелязани нередности. Информационната кампания ще продължи и през следващата година.

 

Продължихме и работата по ангажирането на местните общности – местни граждански организации и сдружения, групи по интереси, организации на местния бизнес. В рамките на тази линия на дейности конкретизирахме формите за включване и начините за комуникация, адаптирани към „профилите“ на различните групи. От началото на 2020 г. предстои реализирането на поредна серия от срещи.

 

Екипът на „Прозрачност без граници“ продължи и дейностите по застъпничество за повече прозрачност в наблюдаваната обществена поръчка. По-специално за изминалия период, фокусирахме усилията си върху съвместните действия с възложителя и изпълнителите при комуникацията на напредъка в строителството. Смятаме, че постигнахме разбиране за това, че правилната и навременна комуникация не само на напредъка, но особенно на евентуалните проблеми (заедно с причините, които често са обективни), ще допринесе за повишаването на доверието у гражданите в начина на провеждане на обществени поръчки в страната. Изпълнителите изразиха готовност за задълбочаване на тази линия на сътрудничество през следващите месеци.

 

[1] Обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от