НОВИНИ

Становище относно проекта на изменение на законодателството в областта на обществените поръчки

12 август 2020

Асоциация „Прозрачност без граници“ се включи в обществените консултации относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Нашата организация работи по проблемите на публичното възлагане от самото си основаване, което позволи да натрупа значителен опит както по практическите проблеми по прилагането, така и при анализа на законодателството в тази област.

 

Асоциацията подкрепя някои от предвидените промени, като прецизирането на изискванията, произтичащи от европейското законодателство, с цел осигуряване на съответствие по отношение на кръга на възложителите, новите правила относно разширения кръг от информация, която следва да се изпраща на Агенция за обществени поръчки (АОП), както и изискването към решенията на възложителите да се електронизират посредством централизирана електронна платформа (Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“).

 

Критики могат да бъдат отправени по отношение на предложената редакция на разпоредбите, дефиниращи режима на съществените изменения на договорите за възлагане на обществени поръчки, както и използването на капацитета на външни експерти, подпомагащи АОП при упражняването на контролните и функции.

 

За пореден път проектът на ЗИД на ЗОП не предвижда уреждането на използването на стандартизирани договори в областта на строителството, които да съчетават предимствата на международно признати образци с действащото национално строително законодателство. Тази идея набира все повече подкрепа сред бизнеса през последните години. Въпреки това, нито предходните изменения на ЗОП, нито сегашното предвиждат опит за решаване на проблемите, които особено се открояват при големите инфраструктурни проекти.

 

Вижте пълния текст на Становището на Асоциация „Прозрачност без граници“.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от