НОВИНИ

Доклад за дейността на асоциацията по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

28 юли 2020

Отчетен период: януари – юни 2020 г.

 

За пета година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ наблюдава развитието при обществените поръчки за тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“. Проектът, който започна през 2016 г., се осъществява по инициатива и с финансиране на Европейската комисия.

 

Към началото на 2020 г. обществената поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“ е във фаза изпълнение. Стоителните работи започнаха в края на 2019 г. Очакваните срокове за завършване за отсечките непосредствено преди и след тунела са в началото на 2021 г., а за самия тунел през пролетта на 2022 г.

 

Методологията на наблюдение на етапа на изпълнение включва проверка на документи, посещения на място, участие в месечните срещи между изпълнителите, възложителя и строителния надзор (консултант). През отчетния период нашият екип извърши 4 посещения на място – през месеците януари, февруари, март и юни. Представители на екипа от наблюдатели взеха участие в общо 6 редовни месечни срещи – по две за всяка обособена позиция. От средата на март до средата на май теренни наблюдения и участия в срещи не се извършваха поради въведената в страната извънредна обстановка заради опасността от разпространяване на КОВИД-19 и забраната за пътувания. Като алтернатива бе създадена подготовка за участие в дистанционни он-лайн срещи с изпълнителите, техническия надзор и възложителя. В условията на извънредната обстановка екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ се сблъска и с ограничения за достъп до документи за преглед в централния офис на Агенция „Пътна инфраструктура“. Вследствие на поредица разговори и отправени писмени молби от АПИ предоставиха малка част от исканите документи в електронен вариант. От края на м. май екипът ни продължи наблюдението при нормални условия и темп.

 

От средата на март до края на отчетния период строителните работи се извършваха при редуциран състав на сторителните екипи с оглед осигуряването на безопасни условия на труд и намаляването на риска от заразяване сред служителите. Това доведе до известно изостване от предварителния график на строителството. Според информацията предоставена ни от Агенция „Пътна инфраструктура“, обсъжда се изменение на договорите за възлагане на обществена поръчка, с които крайните срокове за изпълнение да бъдат увеличени с два месеца.

 

В рамките на отчетния период екипът ни заедно с група експерти по правни, социални и инженерни науки подготви мониторингов доклад, обхващащ изпълнението на възложените договори. Предстои докладът да бъде верифициран с възложителя АПИ, след което ще бъде публикуван.

 

Екипът на асоциацията продължи и дейностите по популяризиране на инструмента Пакт за почтеност, като предложи на гражданите възможност да се включат в наблюдението на строителството и да задават въпросите, които ги вълнуват. Чрез новата секция на сайта на проекта tunnel.report всеки заинтересован може да изпрати снимка, коментар, въпрос относно изграждането на тунел „Железница“ или сигнал за забелязана нередност. Поради забраната за пътувания по време на извънредното положение, разбираемо, от страна на гражданите нямаше голяма активност. Това се промени в края на май – началото на юни. Екипът ни получи няколко въпроса от местни жители, на които потърсихме отговор от съответните органи.

 

Ние на свой ред също публикуваме снимки от наблюденията, които извършваме на мястото на строителството. Продължихме да поддържаме и секция Мониторинг, в която публикуваме актуална информация относно напредъка на строителните работи.

 

В рамките на отчетния период Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи да развива каналите за сътрудничество с тримата изпълнители на тунел „Железница“. Усилията ни най-напред бяха насочени към изграждане на взаимно доверие при наблюдението на строителството. Можем да отчетем като успешно установяването на комуникация с екипите на изпълнителите на терен, които с готовност отговаряха на всички въпроси на независимия наблюдател, предоставяха писмена информация и визуални материали. Екипът ни продължи и усилията към убеждаване на официалните представители на изпълнителите за присъединяване към Пакт за почтеност. Извънредното положение и свързаните с него нови ангажименти и проблеми пред частния сектор забавиха този процес. Към края на отчетния период, можем да отчетем, че имаме устно потвърдено съгласие и от тримата изпълнители за присъединяване. Очакваме до началото на активния работен сезон присъединяването към Пакта да е окончателно формализирано.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от