Гражданско наблюдение

Асоциация “Прозрачност без граници” от 1999 година осъществява независимо гражданско наблюдение на сделки, сключвани от държавата. Основната задача на организацията е да следи за наличието на корупционни процеси, да извежда наяве предпоставките за тяхното възникване и съществуване, както и да предлага начини и практически инструменти за преодоляването им.

 

Наблюдението на процедурите свързани с разходване на обществени ресурси, в това число и от европейски фондове, осъществявано от независима безпристрастна институция, позволява да се откроят ясно дефицитите в законодателната рамка и практиките по нейното прилагане по отношение на отчетността и прозрачността.

 

Активното участие на организациите на гражданското общество наред с институциите и бизнеса в процесите по приватизация, отдаването на концесии и обществените поръчки допринася за ограничаването на риска от злоупотреби с обществени ресурси и накърняването на обществения интерес, както и дава по-голяма сигурност, че виновните ще понесат съответните санкции.

 

Гражданското наблюдение като инструмент за контрол над дейността на институциите непрекъснато се развива и еволюира. Поуките и изводите от всяка следваща инициатива служат като основа за усъвършенстване на инструментариума прилаган от асоциацията като в същото време се отчитат настъпилите промени в политическата среда, законодателството, както и добрите практики и подходи, намерили приложение в други държави.

Пакт за почтенност

Един от иновативните инструменти за упражняване на граждански контрол върху разходването на публичните средства е Пактът за почтеност. Концепцията за Пакт за почтеност е разработена от Transparency International през 90-те години и оттогава намира приложение в над 300 търга в 15 различни държави.

 

По същество Пактът за почтеност е предназначен да създаде доверие в процеса на вземане на решения, да съдейства за установяването на по-благоприятни условия за инвестиции и за повишаване на обществената подкрепа към държавните обществени поръчки, приватизацията и режимите за лицензиране.

 

Българският модел на Пакт за почтеност бе разработен от Асоциация „Прозрачност без граници“ през 2011 година в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и е инструмент за повишаване на прозрачността и почтеността в една от най-проблемните сфери в управлението–възлагането и изпълнението на обществени поръчки. В периода 2012 – 2014 години Пактът за почтеност бе пилотно приложен в редица обществени поръчки, проведени от Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.

 

От 2015 година Асоциация „Прозрачност без граници“ започна инициатива по наблюдение и прилагане на Пакт за почтеност в процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница“, част от Лот 3 на автомагистрала „Струма“.

Вижте още

Наблюдението в числа
22
години
граждански мониторинг
4
пакта за почтеност
23
наблюдавани поръчки
34
Доклади и анализи
175
препоръки за усъвършенстване
Финансирано от