НОВИНИ

Доклад за дейността на Асоциация „Прозрачност без граници“ по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

31 юли 2019

Отчетен период: януари – юни 2019 г.

 

През първите месеци на отчетния период екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи наблюдението на процесите по сключването на договорите с избраните изпълнители на тунел „Железница“.

 

В началото на януари 2019 г. възложителят Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува допълнителни споразумения към договорите за обособени позиции 1 и 3. Анексите отложиха изпълнението на дейностите по проектиране на съответните отсечки поради липса на сключени договори с консултантите, които следва да изпълняват и функциите на строителен надзор.

 

В средата на февруари 2019 г. АПИ обяви и сключването на договор за обособена позиция 2 – самият тунел. Изненадващо договорът беше сключен с консорциума воден от „Джи Пи Груп“ АД, които няколко месеца преди това обявиха в открито писмо до медиите, че ще се откажат от договора. Според информацията от съобщението на АПИ, вторият участник – обединение от дружества на Главболгарстрой холдинг, е отказал да потвърди валидността на офертата си. Подадените оферти за търга са изтекли в края на 2018 г., като възложителят е пропуснал да поиска подновяването им преди изтичането на първоначалния срок.

 

През март 2019 г. възложителят сключи договорите за консултантски услуги по трите обособени позиции, което позволи стартирането на проектантките работи. По-късно през април в профила на купувача беше публикуван анекс и към договора за обособена позиция 3 – за отлагане на датата на започване на проектирането, аналогично на цитираните горе.

 

Независимият наблюдател проследи отблизо процесите по сключване на договорите, в това число чрез постоянна кореспонденция и искания за информация от Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ подготви два мониторингови доклада с детайлни наблюдения, изводи и препоръки. Докладите от наблюдението ще бъдат публикувани след приключването на процедурата по верификация с възложителя.

 

Множеството отлагания и забавяне на обществената поръчка за тунел „Железница“ влязоха във фокуса на внимание на Европейската комисия поради високия риск от нереализиране на строителството в рамките на допустимия срок по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. В отговор на молбата на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ Асоциация „Прозрачност без граници“ изготви синтезиран анализ от наблюдението на процедурите от 2015 г. досега. В документа са застъпени регистрираните от нас пропуски в нормативната уредба относима към обществените поръчки, практиките от приложението й, както и препоръки за преодоляването им. Екипът ни вярва, че анализът ще бъде от полза както за публичните институции, така и за организациите от гражданския сектор, работещи по проблемите на обществените поръчки.

 

През отчетния период наблюдавахме отново поредица от промени в състава на Управителния съвет и ръководителите от администрацията на Агенция „Пътна инфраструктура“. По наше мнение в съвкупността си тези процеси се отразиха на темпа на работа на специализираната администрация, включително върху комуникацията с Асоциация „Прозрачност без граници“ като независим наблюдател на обществената поръчка за тунел „Железница“.

 

Екипът на „Прозрачност без граници“ продължи с усилията за привличане участието на бизнеса към Пакта за почтеност. Наши представители се срещнаха с двама от тримата изпълнители в наблюдаваната обществена поръчка. За една от срещите получихме съдействието на Агенция „Пътна инфраструктура“, което може да се оцени като положителен знак. Като допълнителен стимул за частния сектор, публикувахме Бяла книга на участниците в процедурата, в която ще отразим присъединяването на изпълнителите към Пакта.

 

Предвид очакваното започване на същинското строителство, Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе поредица от срещи с администрацията и неправителствения сектор в района на строителните работи. Екипът ни запозна местната общественост с целите на проекта и мониторинга, както и заедно обсъдихме начините за включване на местното население в наблюдението на терен. Това направление на работа ще продължи и в следващите месеци с оглед включването на възможно най-голям брой активни граждани. Целта ни е да съдзадем среда за местните общности при осъществяване на граждански контрол върху разходването на публични средства.

 

Посещенията на района на строителството позволи на екипа да направи и предварителни теренни наблюдения – екипът ни регистрира подготвителни работи за строителството, в т.ч. подготовка на временни пътища и изграден бетонов възел около северния портал на тунел „Железница“. Наблюдението на строителните работи ще продължи, като работата на Асоциация „Прозрачност без граници“ се подпомага от експерти в пътното строителство.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от