Пакт за почтеност

Пактовете за почтеност при обществени поръчки (Integrity Pacts) са инструмент за превенция на корупционни практики и непрозрачно управление на публични средства, разработен от международната антикорупционна организация Transparency International. Пактът представлява договор между възложителя и участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка (ОП), който дава възможност за независим граждански мониторинг, извършван от външен независим наблюдател.

 

Основната цел на приложението на Пакта за почтеност е да бъдат подпомогнати усилията на публичните институции, бизнеса и гражданското общество в следните насоки:

  • превенция и противодействие на корупцията при осъществяването на обществени поръчки;
  • по-ефективно управление на публични средства;
  • подобряване на условията за достъп на бизнеса до обществени ресурси.

Прилагането на Пакт за почтеност при обществените поръчки доказано допринася за:

  • Повишаване на прозрачността и публичността;
  • Идентифициране и ранно сигнализиране на потенциални проблеми;
  • Насърчаване на взаимодействието между администрация и бизнес;
  • Ефективен контрол спрямо кандидатите/изпълнителя в обществената поръчка;
  • Ефективен контрол върху администрацията на възложителя;
  • Модернизиране на администрацията;
  • Промотиране на правила за етичен бизнес.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ по Пакта за почтеност е публична институция от структурите на централната или местната власт, която провежда обществената поръчка. Ангажиментите на възложителя включват осигуряване на достъп на независимия наблюдател до информация, свързана с подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител по дадена ОП, както и изпълнението на възложените услуги или доставки.

 

УЧАСТНИЦИТЕ в процедурата по възлагане на обществена поръчка са другата важна страна по Пакта за почтеност. Те могат да бъдат физически или юридически лица, отговарящи на изискванията за участие в процедурата. Всеки участник, който се е присъединил към Пакта, се ангажира да спазва правилата за антикорупционно поведение на компанията и на служителите, да не предприема действия, нарушаващи правилата за лоялна конкуренция и да осигури на независимия наблюдател достъп до документи, свързани с участието му в конкурса и  изпълнението на договора (в случай че бъде избран за изпълнител на поръчката).

 

НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ е трета, независима страна в Пакта за почтеност, която няма пряк интерес от разпределянето на обществени ресурси. Наблюдателят по Пакта за почтеност е неправителствена организация с авторитет и професионална експертиза на осъществяване на независим граждански мониторинг. Основни принципи в работата на независимия наблюдател са професионализъм, почтеност и безпристрастност. Наблюдателят извършва наблюдение на всички етапи на обществената поръчка и осигурява публичност на процеса чрез оповестяване на своите констатации.

 

Българският модел на Пакт за почтеност е създаден от Асоциация „Прозрачност без граници” въз основа на редица експертни оценки, социологически изследвания, анализи на българското законодателство, сравнителни изследвания и проучване на чуждестранен опит в областите на обществените поръчки, процедурите за концесиониране и приватизация. Той е разработен в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и служи като допълнителен инструмент за повишаване на прозрачността и почтеността в една от най-проблемните сфери в управлението – възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

 

Пактът за почтеност в България е отворен към всички участници в дадена обществена поръчка. Присъединяването към Пакта е изцяло доброволно.

 

Прилагането на Пактове за почтеност от „Асоциация „Прозрачност без граници“ се основава на предварително сключени принципни споразумения (Споразумение за сътрудничество, Меморандум за разбирателство) с възложителя или неговия принципал. Тези договорености осигуряват възможност за сътрудничество и обмяна на информация и експертиза между възложителя и наблюдателя при подготовката на бъдещия Пакт за почтеност.

 

В България Пактовете за почтеност бяха пилотно приложени в избрани обществени поръчки в периода 2012 – 2014 години. В момента Асоциация „Прозрачност без граници“ осъществява наблюдение на обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница“, част от автомагистрала „Струма“.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от