Публикации
15 април 2005

Предоставяне на концесия на автомагистрала “Тракия”: междинен доклад от разследването на Transparency International – България на проблемите, свързани с изграждане на автомагистрала “Тракия” като публично-частно партньорство

В края на 2004 година Transparency International – България започна процедура по мониторинг на строителството на автомагистрала „Тракия” поради особения характер на подготвяната сделка – предоставяне на концесия на този значителен инфраструктурен обект без търг или конкурс. Множеството медийни публикации, сигнали и коментари на експерти, политически лидери и граждани мотивираха Асоциация „Прозрачност без граници” да приложи механизма на независимото гражданско наблюдение. Докладът съдържа обобщения и изводи относно три основни кръга от проблеми, свързани с предоставянето на концесия на автомагистрала “Тракия” посредством схемата на публично-частно партньорство при нейното изграждане. На първо място, това са проблемите, свързани с прозрачността на процедурата. Вторият кръг от анализирани проблеми са проблемите по законосъобразността на процедурите. Третият изследван кръг от проблеми са въпросите, свързани с целесъобразността на подготвяната сделка.

10 септември 2004

Мониторинг на корупционни практики в сферата на управлението на общинска собственост и възлагане на обществени поръчки в българските общини

Публикацията представя резултатите от първото гражданско наблюдение на изпълнението на обществени поръчки на местно ниво, осъществено през 2003 и 2004 година. То представя същността на новия подход на Асоциация „Прозрачност без граници” за разследване на корупционни практики на местно ниво – създаването на екип от разследващи журналисти и правни експерти, които извършват анализ на документацията и на изпълнението на договорите за обществени поръчки в избрани общини.

18 декември 2000

Законосъобразност и прозрачност на тръжната процедура за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и използване на втори GSM оператор на територията на република България

Публикацията представя резултатите от наблюдението на тръжната процедура по издаване на лиценз за втори GSM оператор на територията на Република България, проведена в края на 2000 година. Наред с резултатите и анализа на наблюдаваната процедура, са представени релевантната международна правна рамка и практиката за отдаване на лицензии за изграждане и използване на клетъчни GSM мрежи.

1 октомври 1999

Прозрачност и законосъобразност на продажбата на БТК с оглед особеното значение, последиците и отражението на сделката върху българската общественост (анализ на процедурата и проектодоговора за раздържавяване на БТК)

Сделката за продажба на Българската телекомуникационна компания е една от най-значимите приватизационни сделки за страната. Осъществяването й бе от съществено значение за българската икономика и бе показател не само за готовността на правителството да отстоява поетите ангажименти към Световната търговска организация и да изпълнява на критериите за присъединяване към ЕС. Процедурата по приватизацията на БТК бе част от процеса на либерализация на далекосъобщителния пазар в България. Това мотивира Асоциация “Прозрачност без граници” да инициира първото независимо гражданско наблюдение на процедура от подобен характер. Настоящата публикация представя резултатите от мониторинга, осъществен през 1999 година.

1 7 8

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от