НОВИНИ

Доклад за дейността по проект „Пактове за почтеност – превантивен граждански механизъм за защита фондовете на ЕС“

28 юли 2021

Отчетен период: януари – юни 2021 г.

 

През първото полугодие на 2021 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ продължи дейностите по мониторинг на изпълнението на тунел „Железница“. Независимия наблюдател взе участие в 15 месечни срещи по напредъка. Три от срещите – тези от април 2021 г. се проведоха в он-лайн среда заради ограниченията свързани с епидемичната обстановка в страната. През февруари, март, май и юни екипът ни извърши и преки наблюдения на напредъка на терен.

 

Фокусът на наблюдението през отчетния период беше върху проблемните аспекти на изпълнението: напредъка по предоляването на свлачищните процеси в началния километраж на подучастък 1; претенциите на изпълнителя на подучастък 2 във връзка с извършените непредвидени работи и вложените допълнителни материали при прокопаването на тунела и първичното укрепване; забавянето на изпълнението заради промяна в техническото решение при реконструкция на въздушен електропровод и свлачищните процеси в кратък участък непосредствено до лявото платно в подучастък 3.

 

С оглед пълнотата на мониторинга независимият наблюдател отправи до възложителя писмени въпроси и искания за документи, които бяха предоставени частично и с голямо забавяне. Следва да се отбележи съдействието на изпълнителите на подучастък 1 и 3, които с готовност откликнаха на молбата на мониторинговия екип за предоставяне на писмена самооценка относно изпълнението.

 

В рамките на отчетния период екипът ни работи по следващия доклад от наблюдението. Доклад 5 обхваща изводите и констатациите от наблюдението през юли 2020 г. – март 2021 г. Забавянето при предоставяне на писмена информация и документи, както и трудностите за преглед на документацията в офиса на възложителя поради епидемичната обстановка, се отразиха негативно върху работата на екипа. Планираме да предоставим проекта на доклад на възложителя до края на м. юли 2021 г.

 

Със смяната на правителството след проведените в началото на април 2021 г. парламентарни избори беше подменен целия състав на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Редица промени се осъществиха и на средно мениджърско ниво в агенцията. В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати всички доклади от мониторинга на тунел „Железница“ до УС и директора „Обществени поръчки и правно обслужване“.

 

По отношение на друга важна посока на дейност – повишаване на информираността и гражданския контрол при разходването на публични средства, през пролетта 2021 г. екипът ни проведе нарочна кампания чрез външна реклама и в социалната мрежа Фейсбук. С поредица въпроси се опитахме да провокираме у широката общественост интерес към не така популярните процеси при строителстото на тунел „Железница“, като финансиране, спазване на срокове, мерки за безопасност и пр. Кампанията в социалната мрежа достигна почти 90 хил. потребители и събра над 170 коментара.

 

През м. май организирахме посещение на терен на група студенти, които бяха при нас в рамките на стажанстката програма на организацията. Младите колеги останаха изключително впечатлени от видяното на строителната площадка. Тук е и мястото да отправим благодарност на екипите на Агенция „Пътна инфраструктура“, на изпълнителите, както и на представителите на надзора на трите подучастъка за топлия прием и интересните беседи.

 

През целия отчетен период екипът ни продължи с публикуването на актуална информация във връзка с тунел „Железница“ и снимки от посещенията ни на терен на сайта на инициативата, както и с популяризирането на формата за въпроси и сигнали Tunnel.Report.

 

Сред постъпилите през отчетния период въпроси от граждани могат да бъдат отбелязани интересът към безопасността заради образувалите се свлачища, загрижеността за мерките по опазване на фауната, както и проектното решение за достъп от магистралата до село Железница. Бихме искали да отбележим съдействието от страна на възложителя, което екипът ни получава в тази връзка.

 

В рамките на дейностите по застъпничество и популяризиране на Пактовете за почтеност като инструмент за повишаване на прозрачността и отчетността при обществените поръчки Асоциация „Прозрачност без граници“ се възползва от възможността, предоставена в рамките на общественото обсъждане на проекта за Нациална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 – 2027 г.). В тази връзка, организацията ни отправи предложения в две насоки: 1) иницииране на промяна на нормативната база, която да включва елементи на гражданско наблюдение в процеса на изпълнение на обществени поръчки с голям материален интерес и/или обществена значимост; и 2) предоставяне на възможност организациите на неправителствения сектор, специализирани в областите на антикорупцията, обществените поръчки и доброто управление, да участват в комитетите по наблюдение на оперативните програми. Въпреки че формално изразената реакция на съответните институции беше „приема се по принцип“, на практика препоръките на Асоциация „Прозрачност без граници“ не бяха възприети в окончателната версия на стратегическия документ.

 

Като част от партньорството на проекта, финансиран от Европейската комисия, екипът ни допринесе към изработването на наръчника „Защита на инвестициите на Съюза чрез Пактове за почтеност“. Изпратихме копия от публикацията на всички ръководители на Управляващите органи по действащите оперативни програми в страната, както и на министрите от служебния кабинет. Публикацията е достъпна на български и английски език на интернет сайта на проекта.

ако сте станали свидетел или жертва на корупция или разполагате с данни за нарушения - 0800 11 224

Подай сигнал

Финансирано от