Общи условия

Уебсайтът tunel.report и integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни са собственост на Сдружение „Асоциация прозрачност без граници”.

„Сдружение „Асоциация Прозрачност без граници“ (Сдружението, Асоциация „Прозрачност без граници“) е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано в Република България.

ЕИК: 121752288

адрес на регистрация: гр. София, ул. Шандор Петьофи, № 50

за кореспонденция: mbox (at) transparency.bg.

Уебсайтът tunnel.report е създаден и се използва с цел предоставяне на информация и осъществяване на гражданско наблюдение на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции[1] с възложител „Агенция „Пътна инфраструктура“.

Екипът не гарантира положително развитие на поставените проблеми или въпроси, а създава предпоставки за повече гласност и възможност те да достигнат до адресатите си.

Асоциация „Прозрачност без граници” декларира, че полага максимални усилия уебсайтът tunel.report и integrity.transparency.bg да предоставят възможно най-точна, вярна и актуална информация в интернет страницата съобразно целите, за която са създадени, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уебсайт. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Асоциация „Прозрачност без граници” за нейната неприкосновеност и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за невярна или неистинска информация, предоставена й от други юридически или физически лица, централни или местни държавни органи или институции, или други организации. Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за субективното възприемане и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на уебсайта.

Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които този уебсайт съдържа препратки (връзки/линкове).

Асоциация „Прозрачност без граници” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Условия за ползване и/или неправомерна употреба на уебсайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Условия за ползване е всяко физическо лице, което посещава и използва услугите на уебсайта tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни.

Отварянето на страници на уебсайта, следването на препратки в него и/или регистрация и предоставяне на информация представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Паролата и идентификаторът, които потребителят получава са лични и той не може да ги предоставя на трети лица. В случай, че те са станали известни на трето лице той е длъжен да уведоми „Асоциация прозрачност без граници”. „Асоциация прозрачност без граници” може да прекрати регистрацията на потребителя когато конфиденциалността на профила е компрометирана, както и да изтрие част или цялата от качената от него информация.

Потребителят се задължава да не се представя с данните на друго лице и да действа само и единствено от свое име. Неспазването на това изискване е основание „Асоциация прозрачност без граници” да отстрани материалите на потребителя, както и да прекрати достъпа на потребителя до своите уеб ресурси като уебсайта tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни. Използването на чужда самоличност е основание за съдебно преследване.

„Асоциация прозрачност без граници” няма задължението да проверява истинността на създадения от потребителя профил, твърденията, които той е направил и това дали той засяга правата на трети лица, включително, но не само правото на име и други лични права, правото на „фирма”, на търговска марка или друго право на интелектуална собственост или марка.

Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за изразени от потребителите мнения и за истинността на подадени от потребителите сигнали или друга информация чрез формите за контакт.

Сдружението не носи отговорност в случай, че потребителски данни са направени достъпни от трето лице, независимо дали е дадено съгласие или не, посредством ползването на уебсайта tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни на сдружение „Асоциация прозрачност без граници”.

С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание уебсайта на уебсайта  tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни на „Асоциация прозрачност без граници” предоставя на сдружението правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на дейността, съобразно настоящите Общи условия и посочените в Устава му цели.

Асоциация „Прозрачност без граници” е регистриран администратор на лични данни в КЗЛД съгласно ЗЗЛД. Асоциация „Прозрачност без граници” се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на българското законодателство.

Всеки потребител, който използва формите за контакт на уебсайта tunel.report и integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни, с попълване на формите за контакт дава изричното си съгласие за ползване на тези услуги, както и да бъдат обработвани данните, които са задължителни във формите за контакт като имена, телефон, адрес на електронна поща. Всеки потребител, който използва формите за контакт, носи отговорност за твърденията и изявленията си, направени чрез тях и изпратени на Асоциация „Прозрачност без граници”.

С използване на формите за контакт, всеки потребител дава изричното си съгласие да получава изявления, запитвания и други от Асоциация „Прозрачност без граници” чрез посочените от потребителя във формите за контакт електронна поща или телефонен номер.

Асоциация „Прозрачност без граници” има право да сезира компетентните държавни органи, ако в изявление на потребител чрез формите за контакт се съдържат данни за извършено или извършващо се престъпление, или друго явно закононарушение.

Уебсайтът ни събира набор от общи данни и информация, които се съхраняват на сървърни записи. Събираната информация може да представлява:

  • вида на интернет браузъра и неговата версия;
  • операционната система, чрез която потребителят посещава сайта;
  • референтен уебсайт;
  • дата и час на посещението до интернет сайта;
  • IP адрес;

Тази информация е необходима за предоставяне на коректно съдържание, оптимизиране на работата на сайта, както и да можем да поддържаме дългосрочно технологичните системи  на сайта. Данните спомагат и за повишаване на сигурността и защитата на сайта. Анонимните данни на файловете, съдържащи сървърни записи, се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителите.

 

Асоциация „Прозрачност без граници” има право да използва информацията, предоставена й от потребителите за целите на изследванията в областта, която работи както и в случаите, когато тя касае трети лица да им я предоставя. В този случай данните на лицата подали информацията не се разкриват пред тези трети лица, освен тогава, когато това е предвидено в закон.

Потребителят заявява, че е носител на правата на интелектуална собственост и/или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка и че е придобил това право на годно правно основание. Потребителят декларира, че разполагането на това съдържание уебсайта tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни на „Асоциация прозрачност без граници” и неговото използване в съответствие с настоящите общи условия не нарушава правата на трети лица. В случай на такова нарушение той отговаря пълно.

Когато потребителят е разположил материали, които нарушават Закона или Добрите нрави „Асоциация прозрачност без граници” може да отстрани или да не публикува материалите, както и да прекрати достъпа на потребителя до своите уеб ресурси като уебсайта  tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни на „Асоциация прозрачност без граници”.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уебсайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Съдържанието на уебсайта tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни на „Асоциация прозрачност без граници” може да бъде използвано добросъвестно и единствено за лични/нетърговски цели. Потребителят се задължава да се позовава на източника и уведомява Сдружението за използването на материала.

„Асоциация прозрачност без граници” има право по всяко време и без никакво предизвестие да промени дизайна или технологиите използвани на уебсайта tunel.report и/или integrity.transparency.bg, както и свързаните тях поддомейни и домейни на „Асоциация прозрачност без граници”, както и да прекрати тяхната поддръжка и съществуване.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият уебсайт е създаден с любезното съдействие на Европейската комисия. Мненията и позициите, изразени чрез съдържанието в него, не отразяват позиции на Европейската комисия.

[1] Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“.

Финансирано от